بیومارکرهای لیپولیز و عوامل متابولیکی قلبی – عروقی - مربوط به مقالات جدید

گردآورنده: محسن داودی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق

نام مجله و سال

عنوان و مقدمه

بیومارکر

نتیجه(Conclusion)

American J of Cardiology

(11) 2011

تاثیرات لیپولایتیک

BNP1-32

دربیماران دچار نارسایی مزمن قلبی(CHF) در مقایسه با افراد سالم و ورزشکار گروه کنترل.

افزایش بافت چربی در اطراف قلب موجب بالا رفتن (Over Load) لیپید در عضله قلب، مقاومت به انسولین و HF می شود.

مطالعات اخیر نقش BNP را در تحریک لیپولیز شناسایی کرده اند.

BNP1-32

Brain Natriuteric Peptide

10 بیمار دچار HF در مرکز مطالعات قلب نیویورک در مقایسه با 13 فرد سالم و ورزشکار به عنوان گروه کنترل با سن و جنس و ترکیب بدن با اندازه گیری پلاسمای آنها انجام شد.

Exercise  با تاثیر بر BNP و ایجاد روند اکسیداسیون چربی ها و لیپولیز در روند لیپولایتیک بیماران HF تاثیر معنی داری دارد.

Aging

www.Impactaging.com

September(2009)

Research paper In USA

 

نقش تنظیمی تمرین  ورزشی و رژیم غذایی SIRT3

و فعال سازی AMPK و PGC-1a

در عضلات اسکلتی

SIRT3 یک پروتئین ویژه از خانواده سیرتوئین(Sirtuin)

بوده که نقش مهمی را در فعال سازی ریبوکسی ترانسفراز ADP و فعالیت استیلازNAD ایفا می کند.

SIRT3

روی دو گروه از موشها (Mouse) و با اندازه گیری و آزمایش تارهای ST و FT

تمرین ورزشی و محدود نمودن دریافت کالری موجب بیش بیانی(Over Expression) و به دنبال آن فعال سازی و بیان ژن AMPK و PGC1-a شده است.

Cardiology

Cardiovascular Health Journal

October (2014)

اسیدهای چرب آزاد پلاسما و و مرگ میر در افراد بالغ و مسن.

ارتباط بین FFA و مقاومت به انسولین در افراد دیابتی نوع2 ، پرفشارخونی، بیماری های قلبی عروقی، حملات قلبی، و فیبریلاسیون دهلیزی شناسایی شده است.

FABP4

Fatty Acid Binding Proteins 4

FABP4

روش اجرا: از بین 4707 نفر در یک مطالعه طولانی مدت سلامت قلب و عروق (مطالعه کوهورت) افراد 65 سال به بالا و میانگین سنی 75 سال ، 58 درصد زن و 42 درصد مرد و در طی مدت یک سال 1992 تا 1993 جمع آوری و اندازه گیری و بعد از 12 سال Follow Up انجام شد.

نمونه های سرم FFA  و FABP4 گرفته شد.

در این مطالعه بزرگ با جامعه کهنسال و Follow Up 12 سال بالا رفتن FFA پلاسما و FABP4 در ارتباط بوده است.

میزان مرگ و میر و مقاومت به انسولین، دیابت و CVD و بین ژن کارسینوژنیک افراد با FFA مرتبط بوده اما ارتباطی با FABP4 نداشته است.

اگرچه فرایند افزایش سن Aging علت اصلی مرگ و میر این جامعه بوده است اما 75 درصد از افرادی که در طول این 12 سال مرده بودند دچار FFA بالا بوده اند. ارتباط قوی بین بالا رفتن FFA پلاسما و مرگ و میرهای همراه با بیماری های قلبی عروقی و یا غیر قلبی عروقی در این جامعه پیر به خوبی شناسایی شده است.

American Journal of Endocrinology and Metabolism

دسامبر 2007

نویسنده مسوول:

لئیک کپنهاگن دانمارک

PGC-1a Not Mandatory for Exercise and Training induced Adaptive gene responses in Mouse Skeletal Muscle

اجباری نبودن PGC-1a برای پاسخ های ژنی سازگاری القایی تمرین در عضلات اسکلتی موشها

نقش مهم و اثبات شده PGC-1a در بیوژنز میتوکندری مشخص بوده اما در این مقاله نویسنده می گوید: حتی در فقدان PGC-1a که به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است.

PGC-1a

Mb  میوگلوبین

Cytc سیتوکروم سی

Cox 1 سیتوکروم اکسیداز 1

HK II

هگزوکیناز II

SOD I سوپراکسیدازدیسموتاز 1

SOD II سوپراکسیددیسموتاز 11

UCP2

Un coupling proteins

ALAS1

آمینولولینات سنتاز 1

روش:

دو گروه از موشها با دو نژاد مختلف KO و WT

اندازه گیری mRNA با دستگاه PCR

در این مطالعه

اگرچه ذکر می کند که فقدان PGC-1a کاهش بیان ژن و mRNA استراحت ستوکروم سی و سیتوکروم اکسیداز و ALAS1 در ماهیچه های اسکلتی دارد اما جهت نقش القایی تمرین وجود آن را اجباری ندانسته و و عوامل دیگری را در پاسخ به سازگاری القای تمرین و بیان و کدگذاری هسته ای و میتوکندریایی موثر دانسته اند.

           نقش هم فعال کننده           PPAR-¥

را نیز در این مورد دخیل دانسته اند.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت 19:5 |

سازگاری های قلبی عروقی کودکان با فعالیت های ورزشی

الگوها و اندازه نسبی پاسخ های قلبی- عروقی به فعالیت ورزشی دینامیک تداومی ، فزاینده و نیز به انقباض های ایزومتریک بین کودکان و بزرگسالان شبیه است. این موضوع نشان می دهد که تعیین کننده های سازگاری های گردش خون با افزایش فعالیت عضلانی تحت تأثیر بالیدگی زیستی قرار نمی گیرد. شواهد در بزرگسالان و کودکان، متوجه عوامل محیطی به ویژه اتساع شریانی و عملکرد پمپاژ عضلانی شده اند، درست مثل تعیین کننده های کنترل که سبب می شوند تا پاسخ های  گردش خون به نیازمندی های سوخت وساز فعالیت ورزشی دینامیک افزایش یابند. افزایش در حجم ضربه ای  مسئول هماهنگی برون ده قلبی با اندازۀ بدنی است، اما تغییرات در هزینه سوخت و ساز استراحتی نسبت به اندازۀ بدن به دلیل تفاوتها در تواتر قلبی است. انقباض های میوکارد، اساساً مستقل از سن و بالیدگی است. برداشت اکسیژن میوکارد نسبت به وزن قلب در شرایط استراحتی در سال های کودکی ثابت باقی می ماند. با وجود این، به نظر می رسد   VOهنگام فعالیت ورزشی بیشینه متناسب با رشد کودک افزایش می یابد که دلیل آن افزایش در فشار سیستولی اوج است. دلیل این روندها معلوم نشده است. مطالعات در مورد ژنتیکی بودن اندازۀ قلب نشان داده اند، عوامل ژنتیکی تأثیر اندکی بر بطن چپ دارند. این داده ها با داده هایی که نشان می دهند VO2maxدر کودکان دست کم تا حدودی وراثتی بوده و اینکه با ابعاد پر شدگی استراحتی بطن چپ رابطه دارد، همخوانی ندارد. موضوع دیگری که مطرح است: در سطح معین ازO2 برداشتی برون ده قلبی در کودکان کمتر از بزرگسالان است( در بزرگسالان 14 و در کودکان 11 لیتر در دقیقه است). جریان خون موجود در سرخرگهای آئورتی و ریوی با قطر عروق ارتباط دارد تا سطح مقطع آنها و همچنین در کودکان در حال رشد رگ، همسو با افزایش حجم قلب، افزایش می یابد. موضوع دوم،کودکان و بزرگسالان با O2برداشتی مطلق مشابهی ورزش نمی کنند. در VO2 معین کودکان به دلیل قلب کوچکترشان نسبت به بزرگسالان حجم ضربه ای کمتری دارند.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت 11:13 |
سلام و عرض ادب
در پاسخ به تعدادی از هموطنان عزیز که در مورد ورزش طناب زدن پرسیده اند، چند نکته را توضیح میدهم، امیدوارم که پاسخ مناسب و ساده ای برای بازدید کنندگان وبسایت باشد:

به طور کلی ورزش هایی که عمل پریدن(جهش عمودی و افقی) در آنها انجام می شود، در اصطلاح ورزش های پلیومتریک محسوب شده و این نوع روش تمرینی تاثیر بسیار چشمگیری در آمادگی و افزایش مهارت ورزشکارانی که دارای عضلات آماده و قوی می باشند، دارد.

نکته بسیار حائز اهمیت آن است که در صورتی که افراد دارای عضلات ضعیف و کم تحرک بوده و یا اینکه ساییدگی زانو و یا بیماری های مفصلی زانو را داشته باشند بسیار مضر بوده و می تواند مشکلات فرد تمرین کننده را در ناحیه زانو دو چندان کند و افزایش التهاب مفصلی را موجب گردد.
پس بنابراین ورزش طناب زدن برای افرادی که مشکل ساییدگی و درد و التهاب زانو را دارند توصیه نمی شود.
تقویت عضلات چهار سر ران(جلوی ران) ، همسترینگ(پشت ران)، دوقلو و نعلی(پشت ساق پا) و فاشیای جلوی ساق پا (تمامی عضلات و لیگامانهای اطراف زانو)؛ تاثیر بسیار کمک کننده ای در برداشتن فشار بر روی مفصل زانو خواهد داشت و لذا این کار باعث کاهش درد و التهاب مفصل زانو خواهد شد.

امیدوارم همواره شاد و سلامت و ورزشکار باشید.
محسن داودی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

 

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۲ آبان۱۳۹۳ و ساعت 21:8 |

شدت های مختلف تمرین و فعالیت بدنی در بیماران دچار پرفشاری خون:

مطالعات نشان داده است که فشار خون سیستولیک با افزایش سن در تمامی دهه های سنی روندی رو به افزایش داشته ولی فشار خون دیاستولیک تا دهه 50 عمر افزایش یافته و سپس طی دهه 50 تا 60 ثابت باقی می ماند و بعد از 60 سالگی کاهش می یابد. مطالعه ای پژوهشی در سال 2003 بیان می کند که تمرین ورزشی منظم نسخه ای جهت درمان پرفشارری خون می باشد. روش تمرینی ویژه بیماران قلبی – عروقی بدین صورت است که:تمرین با شدت 40 تا 70 درصد(VO2Max) و به صورت هفتگی و 3 روز در هفته و هر جلسه تمرینی 20 تا 60 دقیقه می باشد.تمرین های ورزشی ویژه قلبی عروقی موثرترین برنامه تمرینی جهت جلوگیری و درمان پرفشاری خون می باشد.به طور ترجیحی از تمرینات قدرتی جهت درمان این بیماران استفاده نمی شود اما این تمرینات می توانند در شرایط مناسب و محدود در پاسخ به فشارخون دیاستولیک موثر باشند. از آنجایی که تمرین های ورزشی با شدت بالاتر از 70%VO2Max خطر افزایش فشار بیش از اندازه خون را طی تمرین و در این بیماران ایجاد می کنند؛ لذا این تمرین ها جهت کاهش پرفشاری خون موثرنبوده و توصیه نمی شوند. همچنین این مطالعات بیان می کنند که طی تمرین ورزشی حتی اگر تغییری در وزن بدن و کاهش چربی صورت نگیرد، می توانند بر کاهش پرفشاری خون موثر واقع شوند. تحقیقات نشان داده اند که زنان نسبت به مردان با انجام تمرین های ورزشی یکسان کاهش بیشتری در فشارخون خود داشته و پاسخ موثرتری را به تمرین می دهند. اما به طور کلی تفاوت در پاسخ این بیماران به تمرین، همبستگی بالایی با عوامل ژنتیکی و پاتوفیزیولوژیکی دارد(5و15). هنگام ارزیابی پاسخ فشار خون به فعالیت ورزشی، باید اطمینان حاصل شود که اندازه گیری ها هنگام فعالیت و نه بعد از پایان فعالیت ورزشی گرفته می شوند.فشارخون پس از قطع فعالیت ورزشی سریع افت می کند و مقدار آن در دوره بازیافت کمتر از مقادیر استراحتی می شود. مقاومت عروقی هنگام یک وهله فعالیت ورزشی مقاومتی به شدت فعالیت ورزشی بستگی دارد؛ در شدت های پائین پاسخ ها به تمرین مقاومتی مثل پاسخ هایی هستند که هنگام فعالیت ورزشی هوازی دیده می شود، به گونه ای که مقاومت عروقی تام(TPR) کاهش می یابد. (11).

 

+ نوشته شده توسط محسن داودی در پنجشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۳ و ساعت 18:56 |

روش های تمرینی هوازی و قدرتی در بازتوانی قلبی:

 به طورسنتی بازتوانی فیزیکی افراد تا چند ماه از شروع حمله قلبی انجام نمی شد، به خاطراینکه آنها اعتقاد داشتند که بیشتر اما نه همه ریکاوری های(بازگشت به حالت اولیه)عملکرد حرکتی در طی فاصله های استراحت رخ می دهد. اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که بازتوانی هوازی فزاینده طی این دوره زمانی، که شامل تمرین روی نوارگردان با و یا بدون تحمل وزن کل بدن،ظرفیت هوازی و عملکرد حسی حرکتی این افراد را افزایش می دهد.

به طور مکرر برنامه های تمرینی بازتوانی جهت دستیابی به اجرای عملکرد حرکتی در افراد بازگشته از حملات قلبی، در حال افزایش بوده که شامل تمرینات هوازی با شدت پایین، با یا بدون تحمل وزن کل و یا قسمتی از بدن و بیشتر در حالت های راه رفتن، صورت می گیرد؛ این تمرینات هوازی موجب بهبود قدرت و مدت زمان فعالیت عضلانی و آمادگی قلبی تنفسی می شود.به طور معمول این فعالیت ها جهت بهبود وضعیت روانی، افزایش تحرک و مهارت و کیفیت زندگی این افراد می شود.

با این حال علاوه بر تمرینات هوازی با شدت کم، تمرینات قدرتی و انعطاف پذیری با الگوهای مناسب جهت این بیماران طراحی شده است که موجب افزایش توان عضلانی و بهبود هماهنگی های عصبی عضلانی در جهت رسیدن این بیماران به شرایط قبل از بروز حملات قلبی و سایر خطرات بوجود آمده می باشد. گرچه برنامه ورزشي بطور قراردادي برتمرينات ديناميک اندام تحتاني تاکيد دارد، تحقيقات بطور روز افزون تمرينات مقاومتي تکميلي را پيشنهاد مي کند که در جاي مناسب تجويزشود، بصورت تحت نظر انجام شود در اينصورت اثرات مطلوبي بر قدرت، تحمل عضلاني، عملکرد قلبي ريسک فاکتورهاي کرونري و احساس رضايت رواني دارد. اين تمرينات بخصوص براي بهبود فانکشن بيماران مسن قلبي .مفيد است .نتايج تحقيقات اخير نشان مي دهد که:

بهبود استقامت فقط نتيجه تمرينات ايروبيک نيست بلکه به طور قابل توجهي با افزايش قدرت عضلاني بهبود مي یابد. عدم کاربرد تمرينات تقويتي شبيه به همان هايي است که براي تمرينات ايروبيک مي باشد که شامل آنژين ناپايدار ،هيپر تانسيون کنترل نشده(فشارخون بالای 16.1) ديس آريتمي کنترل نشده ،نارسايي احتقاني قلبي اخير که کاملا درمان نشده باشد و تنگي شديد يا بيماري دريچه اي و هيپرتروفيک می باشد. جدول ذیل خلاصه ای از برنامه های تمرینی پیشنهادی برای افراد بازگردانده شده از حملات قلبی عروقی می باشد(5و8و11).

محسن داودی-مقاله مروریFlat chest press

 

Inlcine chest flies

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۲۹ تیر۱۳۹۳ و ساعت 2:24 |
 

چاپ و رونمایی از کتاب:

 الکتروکاردیوگرام کاربردی برای طب ورزشی و علوم ورزشی

در نمایشگاه بین المللی تهران

انتشارات حتمی - ناشر کتب تخصصی تربیت بدنی
 
اردیبهشت 1393

دکتر فرهاد دریانوش(دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی)

 و

محسن داودی(دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب عروق و تنفس)

 

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۵ خرداد۱۳۹۳ و ساعت 22:17 |

به طورخلاصه، تمرین های ورزشی با شدت های مختلف،اثرات سودمندی را بر قسمت های مختلف سیستم قلب و عروق ایجاد می کنند.هایپرتروفی فیزیولوژیک، افزایش کسرتزریقی بطن چپ، افزایش شکل گیری مویرگی،محافظت و جلوگیری از بوجودآمدن نقص های عملکردی دیاستولیک ناشی از افزایش سن و ممانعت از تخریب و کالسیفیکاسیون دریچه های قلبی عروقی, افزایش تولید نیتریک اکساید(NO)،افزایش حساسیت به آدنوزین،کاهش استرس اکسیداتیو،کاهش تون سمپاتیک و به دنبال آن افزایش تون پاراسمپاتیک و گشادی اندوتلیال عروقی،کاهش ویسکوزته خون و بسیاری از نتایج مفیدی که در اثر فعالیت های بدنی منظم بر سیستم قلب و عروق بدست می آیند, همه ناشی از تغییرات در بیان ژن و به صورت وقایع سلولی مولکولی انجام می شوند.

مطالعات بسیاری تاثیرتمرین های بدنی با شدت های مختلف را برشاخص های قلبی عروقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند؛ با وجودآنکه بسیاری ازاین مطالعات نقش تمرینات استقامتی زیر بیشینه را درکاهش شاخص های التهابی آتروژنزیس قلبی تایید کرده اند اما نتایج بسیاری از این مطالعات نشان می دهد که تمرینات سرعتی شدید منجربه افزایش معنی دار شاخص های التهابی می شوند که بدن را در معرض خطرآسیب های التهابی آتروژنز قرار می دهند و مشخص شد که با توقف تمرینات سرعتی و کاهش استرس در دوره بی تمرینی شاخص های التهابی کاهش یافتند.

قلب انسان(بطن چپ) توانایی پاسخ به محرک های مختلف ازجمله ورزش و فعالیت بدنی منظم را دارد، این پاسخ به طور عمده به شکل تغییر در اندازه، شکل و ضخامت دیواره به تغییرات در سطوح سلولی و مولکولی مشاهده می شود.

اردیبهشت ۹۳ محسن داودی- دانشجوی دکتری فیزییولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق

 

 

Inlcine chest flies

Inlcine chest flies

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۳ و ساعت 18:50 |

تغییرات عروقی و آترواسکروزیس:

با افزایش سن ضخامت دیواره عروقی افزایش می یابد که عمدتا به علت افزایش رشته های کلاژن و تخریب رشته های الاستین در لایه میانی عروق و کلسیفیه شدن آن است. دراثر کاهش کمپلیانس عروقی، گشادی شریانی ایجاد شده و افزایش فشار نبض و سرعت انتقال موج نبض می شود.این وضعیت افراد سالمند را مستعد پرفشاری خون مجزای سیستولی نموده که شایعترین نوع پرفشاری خون در سالمندان است. افزایش ضخامت اینتیمیا مدیای جدار رگ ها یک نشانگر مهم آترواسکلروزیس بوده و ارزش افزایش پیشبینی کننده برای وقوع حوادث قلبی- عروقی می باشد.مطالعه فخرزاده همکاران نشان داد که ضخامت اینتیمیا مدیای کاروتید در زنان با سابقه دیابت بارداری در مقایسه با زنان بدون سابقه دیابت بارداری بیشتر است(2).آترواسکروزیس بیماری عروق کرونری به عنوان مشکل همه گیر جهانی در حال بررسی و مورد توجه می باشد. ناهنجاری های متابولیکی مربوط به لیپوپروتئین ها ، لیپیدها و آسیب رسیدن به عملکرد اندوتلیال عروقی به عنوان فاکتور ایجاد کننده آترواسکلروزیس و پیشرفت تدریجی آن می باشد. در اکثر مطالعات فعالیت بدنی منظم به عنوان عامل پیشگیری کننده عمده پیشنهاد شده است. عوامل بسیاری جهت علت شناسی و بررسی آترواسکلروزیس عنوان شده اند؛ از جمله این عوامل، فاکتورهای مربوط به سبک زندگی و وراثت می باشد.علاوه بر ناهنجاری های متابولیکی مربوط به چربی و لیپو پروتئین ها، بالا بودن غلظت کلسترول پلاسما، مخصوصا کلسترول با چگالی پایین(LDL) و مصرف داروهای مربوط به نارسایی های مزمن قلبی به پیشرفت آترواسکلروز کمک می کنند.لیپوپروتئین های با چگالی بالا(HDL) هر دو فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی را انجام می دهند. به علاوهHDL با نقش موثر خود در حفاظت از قلب وعروق در انتقال معکوس کلسترول شناخته می شود. بیمارانی با سطوح پایین HDL به طور عمده مستعد افزایش مبتلا به آترواسکلروز عروق کرونر می باشند. مطالعات بسیاری رابطه بین غلظت های تری گلیسرید(TG) ناشتا را با بیماری های قلبی عروقی نشان داده اند؛ با این وجود  با آنالیز تحلیل واریانس چندراهه، TG نسبت به کلسترول HDL تمایل دارد که به عنوان یک ریسک فاکتور مستقل در بیماریهای قلبی عروقی شناخته شود. یک رابطه معکوسی بین تناسب بدنی و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی گزارش شده است؛ همچنین افزایش سطوح فعایت بدنی و تناسب اندام،با کاهش بیماری های قلبی عروقی مرتبط می باشد.از میان بیمارانی با سابقه بیماری های پایدار قلبی عروقی، میزان مرگ و میر پایین تر از آنهایی است که در برنامه های ورزشی شرکت نمی کنند(6و9).به طور خلاصه متابولیسم چربی ها، لیپوپروتئین ها و نقص عملکردی اندوتلیال عروقی، فاکتور عمده در جت ایجاد آترواسکلروزیس می باشد؛ درحالیکه این مطالعات تاثیر تمرینات ورزشی را بر متابولیسم لیپوپروتئین ها و عملکرد اندوتلیالی عروق بیان می کنند(11).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۳ و ساعت 2:57 |

اثر فعاليت بدني روي جريان خون در قسمت هاي مختلف ريه:

افزايش جريان خون در طي فعاليت عضلاني در تمام قسمت هاي ريه صورت مي گيرد.اين افزايش در قله ريه ممكن است 700 تا 800 درصد صورت ميگيرد. اين افزايش جريان خون در قاعده ريه ممكن است بيش از 200 تا 300 درصد نباشد. دليل بروز اين اختلافات آن است كه فشار هاي عروقي ريوي در جريان فعاليت عضلاني درست به اندازه كافي بالا مي روند تا تمامي ريه را بصورت مداوم در جريان دوره قلبي، فشار مويرگي حبابچه اي بيشتر از فشار هواي حبابچه اي باشد.

اثر افزايش بدون ده قلبي روي گردش ريوي در جريان فعاليت عضلاني سنگين:

در فعاليت هاي عضلاني سنگين(HIT) جريان خون در ريه ها تا 7 برابر افزايش مي يابد. اين جريان خون اضافي از سه راه در ريه ها جا داده مي شود:

1-    با افزايش دادن تعداد مويرگ هاي بازگاهي تا 3 برابر

2-    با مستع كردن تمام مويرگ ها و افزايش دادن سرعت جريان خون در هر مويرگ به ميزان بيش از دو برابر

3-    با افزايش دادن فشار شريان ريوي

خيز (ادم)  ريوي:

خيز ريوي به همان روشي ايجاد خيز در ساير نقاط بدن بوجود مي آيد.

هر عاملي كه باعث بالا رفتن فشار مايع ميان بافتي ريوي از محدوده منفي به محدوده مثبت شود باعث پير شدن ناگهاني فضا هاي ميان بافتي و حبابچه ها بوسيله مقادير زياد مايع آزاد خواهد شد.

شايعترين علل خيز ريوي به شرح زيرند:

1-    نارسايي قلب چب يا بيماري هاي دريچه ميترال كه نتيجه آن افزايش فشار وريدي ريوي و فشار مويرگي ريوي و ريخته شدن سيل آساي مايع به داخل فضاهاي ميان بافتي و حبابچه ها است.

2-    آسيب غشاي مويرگي ناشي از عفونت ها (مثل ژنوني و استنشاق مواد آسيب رسان از قبيل كلر و يا گاز دي اكسيد گوگرد)

مايعات در حفره جنبي:

بطور طبيعي هنگامي كه ريه ها در جريان تنفس طبيعي بزرگ و كوچك مي شوند در داخل حفره جنبي به جلو و عقب مي لغزند، براي سهيل كردن اين كار يك لايه بسيار اندك از مايع موكوئيد بين جنب ديواره اي و جنب احشايي قرار دارد.

ترشح جنبي Effusion   به معني تجمع مقادير زياد مايع آزاد در فضاي جنبي است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;}

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۲ و ساعت 9:25 |

نكاتي مختصر در مورد نقش مهم كبد در بدن انسان:

كبد به عنوان يك منبع ذخيره خون عمل مي كند

كبد داراي ميزان جريان لنف بسيار بالايي است

كبد داراي جريان خون زياد و مقاومت عروقي كم است

افراد مبتلا به سيروز كبدي در برابر جريان خون شديدا مقاومت مي كنند (در سيروز كبدي سلولهاي پارانشيمي كبدي منهدم شده و بافت فيبري جايگزين مي شود).

كبد داراي توانايي بسيار بالايي در جهت ترميم و تجديد پذيري بافت آسيب ديده خود مي باشد(تا زمانيكه عفونت ويروسي و التهاب به آسيب اضافه نشده باشد.)

كنترل مكانيسم تشكيل مجدد سريع بافت آسيب ديده هنوز بطور كامل مشخص نبوده اما به نظر مي رسد كه فاكتور رشد هپاتوسيتي (HGF)يك عامل مهم در ايجاد تقسيم سلولي و رشد كبد مي باشد.

فاكتوررشدهپاتوسيتي(HGF) توسط سلولهاي مزانشيمي در كبد و ساير بافتها توليد مي شود؛ اما توسط خود هپاتوسيتها توليد نمي گردد.

سايرفاكتورهاي رشد بويژه فاكتور رشد اپيدرمي و سايتوكاين ها از قبيل فاكتور تومور و اينترلوكين-6 نيز در تحريك تشكيل مجدد سلولهاي كبدي دخالت دارند.

سيستم ماكروفاژي كبدي يك عمل پاك كننده خون انجام مي دهد.

کبد محل متابوليسم چربي،كربوهيدرات،پروتئين و ذخيره ويتامينها است

كبد آهن را به صورت فريتين ذخيره مي كند.

كبد قسمت زيادي از مواد خوني مورد استفاده در انعقاد را تشكيل مي دهد.

كبد داروها، هورمونها و سايرمواد را حذف و يا دفع مي كند.

كبدنقش مركزي را در متابوليسم چربي داشته و با تأثير بر اسيدهاي چرب آزاد خون و ساخت،ذخيره سازي وخارج نمودن چربيها و ليپوپروتئين ها را بر عهده دارد.


+ نوشته شده توسط محسن داودی در سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 12:23 |

چاقی درکودکان

برای چاقی کودکان علل مختلف ژنتیکی وهورمونی درنظرگرفته می شودوالدین به ندرت برای بررسی علل چاقی کودک به پزشک مراجعه می کنند؛ارتباط میان والدین چاق وکودکان چاق احتمالاًانعکاسی ازشیوه مرسوم تغذیه وفرهنگ فعالیت درجامعه است؛برخلاف تصورعموم کم تحرکی،افزایش اشتهاوپرخوری رابه دنبال داردهمچنین مطالعات بالینی ارتباط بسیارنزدیکی میان میزان تماشای تلویزیون درکودکان وچاقی آنان نشان داده است.درزمان تماشای تلویزیون مصرف غذاوتنقلات افزایش می یابدوفعالیت بدنی کودک محدودمی شود؛یک راه حل پیشنهادی برای والدین دورکردن محل تلویزیون ازاتاق خواب کودک است،به علاوه می توان بابرنامه ریزی مناسب برای پرکردن وقت کودکان ساعات تماشای تلویزیون آن هاراکاهش داد.گاهی چاقی درکودکان به دنبال ابتلابه بیماری بروزمی کند؛اگردرکودک چاقی علائمی نظیرکوتاهی قدنسبت به سن،خشکی پوست بی طاقتی دربرابرسرما،یبوست،زودخسته شدن،پرخوری همراه باپرنوشی،جوش وموهای زائد صورت،افزایش چربی درناحیه گردن وشکموافزایش صدمات وآسیب هادرآن هادیده می شود.درتمام گروه های سنی روش های متعددی برای درمان چاقی پیشنهادمی شود؛ازمصرف داروهای مختلف ونایاب گرفته تاجراحی؛امادرمان اولیه وانتخابی برای افراددچاراضافه وزن وبیماران چاق ترکیبی ازرژیم غذایی،ورزش وتغییردررفتارهای روزمره می باشد.حتی مصرف داروبدون رعایت رژیم غذایی کنترل شده و ورزش،بی نتیجه خواهدبود(داودی،محسن).

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۲۲ دی۱۳۹۲ و ساعت 12:54 |

متابوليسم چربي كبد:

چربي هابطورطبيعي ازكبدبوسيلةليپوپروتئين هاي بسياركم دانسيته(VLDL)صادرشده كه پروتئينهاي انتقال دهنده تري گليسريد ميكروزمي تركيب تري گليسريد با آپوليپوپروتئين هايB راتشكيل داده اند.يك كاهش درفعاليت انتقال دهنده پروتئين ميكروزومي(MTP) و سنتزآپوليپوپروتئين هايB ممكن است باعث تخريب ترشح صدورچربي كبد به بيرون وتجمع تري گليسريدهاي موردنظرگردد.

مقاومت به انسولين:

عوامل خطرزاي مقاومت به انسولين يك تركيبي مشابه وشامل بسياري ازعوامل چندريختي ژنيتيكي كه برروي ترشح انسولين تأثيرگذاشته وبخوبي فاكتورهاي محيطي برروي پيشرفت چاقي وبي تحركي عمل مي كنند(20).هيپرانسولينيميا،سطوح اسيدهاي چرب آزادخون راافزايش داده كه اين به علاوه هيپرانسولينيمياي مزمن ايجادچربي دركبدراافزايش داده وباعث فعال سازي آنزيم سيتوكينازبه عنوان پيش ساخت فيبروز و به عنوان فاكتوررشدبافت پوششي عمل مي نمايد.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۱۷ آبان۱۳۹۲ و ساعت 13:14 |
 

در هنگام بي تحركي، گيرنده هاي انسوليني واقع در غشاي سلولي جهت انتقال گلوكز از خون به داخل سلول در اثر گذر زمان و ايجاد هيپرتروفي سلولهاي چربي و ساير سلولها، حساسيت خود را نسبت به انسولين از دست داده و به عبارتي مقاوم به انسولين مي شوند؛(مقاومت به انسولین)،چون در حالت عادي و قبل از ايجاد چنين مشكلي گيرنده هاي سطح غشاي سلولي ناقل گلوكز را كه در داخل عمق سلولها قرار داشته به سطح سلول فرا مي خواند،اما در چنين حالتي با ايجاد مقاومت به انسولين و كاهش حساسيت گيرنده ها ،مقدار زيادي گلوكز در داخل خون وجود داشته و اجازه عبور به داخل سلول را نداشته وتجمع آن باعث بالا رفتن ميزان قند خون شده كه افراد ديابتي چنين حالتي را مي توانند داشته باشند؛ اما نقش بسيار موثر انقباض عضلاني و ورزش منظم بسيار جالب بوده كه با وساطت كلسيم ناشي از انقباض عضلاني، ناقلهاي درون سلولي نقش شبه انسوليني پيدا كرده و بدون حضور انسولين گلوكز را به داخل سلول منتقل مي كنند.اين نقش مهم ورزش ارزش بسيار بالايي در كمك با افراد ديابتي و همچنين افرادي كه در اثر بيماريهاي متابوليكي و در اصطلاح مقاوم به انسولين مي باشند، مهم مي باشد.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۱۹ مهر۱۳۹۲ و ساعت 9:2 |
تمرینات ورزشی
علاوه بر فعالیتهای بدنی روزمره که تاثیر زیادی در حفظ تندرستی و سلامت دارد ، اختصاص دادن زمانهایی در طول هفته به انجام تمرینهای ورزشی و ورزشهای هوازی ضروری است و تاثیر زیادی در آمادگی قلبی – تنفسی و آمادگی عضلانی دارد .
امروزه افراد مختلف با توجه به علایق و شرایط خود، به انجام فعالیتهای ورزشی متنوعی بر اساس مکان، زمان و تجهیزات مورد نیاز، مشغول هستند، ولی توصیه می شود قبل از آنکه به فعالیت ورزشی اصلی بپردازید، با اجرای تمرینات ورزشی بدنتان را آماده نمایید.
این قبیل تمرینات علاوه بر ایجاد آمادگی جسمانی، روحیة شادابی به شما می بخشد همچنین به دلیل سادگی و عدم نیاز به امکانات و تجهیزات و فضای خاص به راحتی قابل اجرا هستند.
انواع تمرینات ورزشی
در اینجا از شش نوع تمرین ورزشی نام برده
شده که انجام روزمرة آنها می تواند برای شما
مفید باشد. تمرینات گرم کننده، تمرینات
استقامتی(هوازی)، تمرینات انعطا ف پذیری،
تمرینات حفظ تعادل، تمرینات قدرتی و
تمرینات انقباضی ایستا شش نوع تمرین ذکر
شده هستند که در ادامه به صورت مختصر
توضیح داده می شوند.
الف) تمرینات گرم كننده
تمرینات گرم كننده به خاطر آماده کردن نسبی بدن برای انجام فعالیت
ورزشی اصلی از اهمیت خاصی برخوردارند که باید در هر برنامه ورزشی
در ابتدای کار انجام شوند. تمرینات گرم كننده، شامل تمرینات سادة
كششی و حرکاتی با مدت کوتاه و شدت کم هستند که با انجام آنها،
بدن شما برای انجام سایر تمرینات آماده م یشود. در بخشهای آتی با انواع
تمرینات ساده کششی و نرمشی بیشتر آشناخواهید شد.
ب- تمرینات استقامتی (هوازی)

 *تمرینات استقامتی شامل حرکاتی با مدت زیاد و شدت کم هستند
که موجب افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس م یشوند و مصرف
اكسیژن در طی این حركات افزایش م ییابد. در نتیجه كارایی قلب،
ری هها و سیستم گردش خون افزایش می یابد و توانایی شما را در
انجام كارهای روزانه بیشتر م یكند. این تمرینات شامل ورز شهایی
مانند پیاد هروی، دویدن، دوچرخ هسواری، شنا و كوهنوردی است.
در اينجا پياده روي را كه كيي از ساده ترين و مناسب ترين ورزش ها
است، شرح مي دهيم.
پیاده روی در خارج از منزل، خصوصاً اگر با هم سن و سالان باشد، سبب جلوگیری از انزواطلبی و افسردگی خواهد شد. شما با یک برنامه پیاده روی که به آرامی شروع شده و به طور تدریجی سرعت و مسافت آن افزایش یافته است، پس از مدتی می توانید توانایی های تنفسی خود را به حد یک فرد جوان برسانید. بهتر است قبل از شروع پیاده روی با حرکات کششی عضلات خود را گرم کنید. سپس برای مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده روی کنید.كفش مناسب ورزشي )كه داراي مقداري
بلندي ناحيه پاشنه نسبت به سينه پا يا قسمت جلوي پا، همچنين نرم و انعطاف پذير زمينه لذت بخش بودن پياده روي و نشاط را فراهم مي آورد. مدت پیاده روی را به تدریج افزایش دهید، تا حداکثر تمرینات گرم کننده تمرینات ا ستقا متی
(هوازی) تمر ینا ت ا نعطا ف پذ یر ی تمرینات حفظ تعادل تمرینات قدرتی تمرینا ت انقبا ضی
-------------------
ورزش و فعالیت بدنی منظم
به یک ساعت در روز برسد. بهتر است پیاده روی را در دو نوبت صبح و عصر و هر بار ۳۰ دقیقه انجام دهید. اگر توانایی انجام ۳۰ دقیقه پیاده روی مداوم را ندارید، می توانید به جای آن ۳ پیاده روی
۱۰ دقیقه ای داشته باشید. برای پیاده روی مسیری هموار و با هوای تمیز انتخاب کنید. یک بطری آب همراه خود داشته باشید. افرادي كه سا ييدگي مفصلي دارند ترجيحاً در زمين هموار مبادرت به پیاد هروی نمایند تا ضمن بهره گيري از فوائد پياده روي از ابتلاء به زانو درد پيشگيري بعمل آيد
ج)تمرینات انعطا فپذیری
این تمرینات با ایجاد کشش در عضلات و نسج نرم اطراف مفاصل، حرکت مفصل را راحت تر می کند
و موجب آسانتر شدن حرکات اندام ها و تنه می شود. این حرکات به حفظ تعادل نیز کمک می کند.
دقت کنید اگر به تازگی دچار شکستگی استخوان،کشیدگی عضله یا پیچ خوردگی مفصل شده اید و یا هر مشکل دیگری در مفاصل و استخوان ها دارید از انجام این تمرینات خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید.
براي انجام تمرينات انعطاف پذيري نكات زير را رعايت كنيد:
1 .1 قبل از انجام تمرينات انعطاف پذيري با حركات گرم كننده خود را گرم كنيد. انجام حركات
انعطاف پذيري بدون گرم كردن بدن باعث آسيب عضلات و مفاصل خواهد شد.
2 .2 به آرامي وضعيت راحت حركت را شروع كنيد.
3 .3 حركت را به آهستگي انجام دهيد. از انجام حركت سريع يا پرتابي اكيداً خودداري كنيد؛
زيرا حركت سريع ممكن است باعث سفتي و دردناك شدن عضلات و محدوديت حركت
مفصل شود.
4 .4 در پايان هر وضعيت 10 تا 20 ثانيه به همان حالت باقي بمانيد.
5 .5 حركت را به نحوي انجام دهيد كه احساس كشش يا فشار ملايم در مفاصل داشته باشيد،
نبايد حركت درحدي باشد كه ايجاد درد درمفصل نمايد.
6 .6 به آهستگي به حالت عادي برگرديد.
7 .7 هر حركت را سه بار تكرار كنيد.
تاثير حركات انعطاف پذيري وقتي بيشتر مي شود كه بدن ابتدا با ساير ورزش ها گرم شده باشد. ----بطورمنظم ورزش كنيد.
د) تمرینات تعادلی
تمرينات تعادلي از طريق تقويت عضلات خصوصاً عضلات پاها باعث مي شود كه بتوانيم هنگام لغزيدن، تعادل خود را حفظ كنيم. بنابراين از افتادن و زمين خوردن پيشگيري مي كند.
براي انجام تمرينات تعادلي در كنار ديوار و يا كي ميز يا صندلي كه بتواند وزن شما را تحمل كند بايستيد تا در صورت از دست دادن تعادل بتوانيد به آنها ت يكه كنيد. تمرينات تعادلي همچنين از طريق توانمند سازي دستگاه عصبي عضلاني و پرورش آن نقش
مهمي در سلامت و پيشگيري از سقوط در دوران سالمندي دارد.
اصولاً اين تمرينات براي سالمندان از ارزش بسيار بالايي برخوردار است.
همانطور كه مي دانيد با افزايش سن به تدريج توانا ييهاي فرد كاهش يافته و ضمن ضعيف شدن عضلات و كاهش حجم آنها، ميزان و سرعت پاسخدهي عضلات نسبت به محركها يا موقعيتهاي خاص مفاصل با تأخير و كندي صورت مي گيرد. بدين جهت است كه افراد سالمند با احتياط، آهسته و با قدمهاي كوتاه گام برمي دارند. تمرينات تعادلي با افزايش توانايي سيستم عصبي – عضلاني روند پيري را به تأخير انداخته و سهم زيادي در جلوگيري از سقوط و بدنبال آن شكستگي استخوانها و زمين گيرشدن و مرگ نابهنگام دارد.
ه)تمرینات قدرتی
اين تمرينات موجب تقويت عضلات مي شود و به توانايي شما مي افزايد. همچنين با افزايش مصرف انرژي، موجب مي شود كه وزن مناسب داشته باشيد و قند خون شما طبيعي بماند.

فواید ورزش و فعالیت بدنی منظم:
ديگر تمرينات قدرتي، جلوگيري از پوكي استخوان است. انجام اين حركات نياز به وزنه دارد. و حركات انقباضی ایستا (ایزومتریک) تمرینات ا نقباضی ایستا، تمریناتی هستند
كه در حین انجام آن، طول عضله تغییر نمی كند. این تمرینات نیز به تقویت عضلات كمك م یكند. با كمی دقت متوجه م یشوید در بسیاری از ساعات روز ب یحركت هستید. مثلاً زمانی كه حوصله انجام هیچ كاری را ندارید ودراز كشیده اید یا زمانی كه تلویزیون تماشا می كنید. زمانی كه در پارك نشسته و یا منتظر آمدن اتوبوس ایستاده اید و یا سوار اتومبیل هستید. تمام این زما نها فرصت خوبی است كه شما تمرینات انقباضی ایستا را انجام دهید.
اين تمرينها خصوصاً درمواردي كه حركت مفصل با ناراحتي همراه بوده مانند بيماريهاي روماتيسمي خيلي ارزشمند است. در اين بيماريها بعلت التهاب درون مفصل و درد ناشي از آن بيمار از حركت اندامها خود داري كرده ، در نتيجه در دراز مدت دچار ضعف پيشرونده عضلات مي شوند. همچنين افرادي كه بعلت شكستگي استخوان ناچار به گچ گيري عضو هستند، این تمرینات به توانبخشی بیشتر آنها کمک کرده و روند بهبودی آنها سریعتر صورت می گیرد.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در سه شنبه ۲۸ آذر۱۳۹۱ و ساعت 13:53 |

 

بیش تمرینی:

بسیاری از ورزشکاران با تمرین کردن بیش از حد باعث آزار خود می شوند؛این ورزشکاران سعی میکنند با فشار تمرینی بیش از تحمل جسمانی خود بار کار تمرین را افزایش دهند که نتیجه معکوس داده و فرد دچار پدیده بیش تمرینی می شود،

زمانی که این امر اتفاق می افتد، فشار ناشی از تمرین بیش از حد می تواند از توانایی فرد برای برگشت به حالت اولیه و سازگاری فراتر رفته و در نتیجه باعث افزایش کاتابولیسم عضله و جلوگیری از آنابولیسم واز تشکیل توده عضلانی جلوگیری نموده و همچنین باعث از بین رفتن عضله می شود.

بیشتر علائمی که در نتیجه بیش تمرینی ایجاد می شود،باعث اختلال در عملکرد فیزیولوژیکی فرد می شود.

بسیاری از علائم بیش تمرینی شامل موارد زیر می باشد:

کاهش اشتها و از دست دادن وزن

لاغر شدن عضلات

سردرد و پاسخهای آلرژیکی

حالت تهوع

اختلال در خواب

افزایش ضربان قلب در حالت استراحت

افزایش فشار خون

افزایش متابولیسم پایه

شروع زود رس خستگی

و ....................

 

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۱۴ مهر۱۳۹۱ و ساعت 21:20 |

غده تیروئید،هورمونهای تیروئید و اعمال آنها:

 غده تیروئید در قسمت میانی جلوی گردن ، در زیر و کنار حنجره قرار دارد.

یکی از هورمونهایی که توسط غده تیروئید تولید می شود،تیروکسین(T4) نام دارد و محتوی حدود 65 درصد ید می باشد،تیروکسین با یک آلفا گلوبولین در پلاسما ترکیب می شود.هورمون تری یدوتیرونین (T3 )نیز توسط غده تیروئید تولید می شود.

تیروکسین و تری یدوتیرونین اعمال متعددی انجام می دهند:

·   سرعت اکسیداسیون را در تمام سلولهای بدن تنظیم می کنند و میزان میزان متابولیسم را برای برآوردن احتیاجات فیزیولوژیک تغییر می دهند.

·         با رشد و تفکیک اندامها ارتباط دارند.

·        در پیشرفت قوای عقلانی نقش دارند.

·        وجود آنها برای ایجاد بلوغ جنسی ضروری است.

·        در توزیع و تبادل آب و الکترولیت ها و پروتئین ها نقشی به عهده دارند.

·        بر روی تولید گلوکز از اسیدهای آمینه یا گلوکونئوژنز تاثیر می گذارند.

·   یک مقدتر طبیعی از اسیدهای چرب و کلسترول و فسفولیپیدها را در پلاسما نگهداری کرده و بدین ترتیب با چربی مربوط می شوند.

 بیماری های غده تیروئید:

 الف: کمبود ید

هرگاه مقدار ورودی ید به بدن ناکافی باشد،یک گواتر ساده یاکلوئید بوجود می آید که آنرا گواتر بلوغ می نامند؛زیرا قبل از آنکه مصرف نمکهای ید دار مرسوم شود،در بسیاری از دختران در سن بلوغ ظاهر می شد.در نخستین مرحله تتشکیل یک گواتر کلوئید،این غده به علت افزایش تعداد و اندازه سلولهای اپی تلیال بزرگ می شود،اما افزایشی در مقدار فولیکول ها بوجود نمی آید.

 کم کاری غده تیروئید:

در کودکان حالتی ایجاد می کند که در اصطلاح کریتینیسم نام دارد؛ نخستین علائم کریتینیسم در سن 6 ماهگی ظاهر می شود: در این حالت تکامل جسمی و تکامل ذهنی(عقلی)به کندی صورت می گیرد.دندانها رشد کمی پیدا می کنند و استخوانی شدن استخوانها به تاخیر می افتد.زبان بزرگ شده و از دهان بیرون می زند.پوست ضخیم و خشک است،تونوس عضلات مخطط بسیار ضعیف است.و.....

هنگامیکه کم کاری شدید غده تیروئید در یک فرد بالغ ظاهر شود،این حالت را میکزودم می نامند.بیمار میکزودمی به یک آدم کندذهن و خواب آلود و احمق تبدیل می شود.موها میریزند و پوست ضخیم وخشک می شود.چاقی شایع است ،قلب گشاد می شود اما هیچ علامتی از نارسایی قلبی وجود ندارد.و....

پرکاری تیروئید:

هیپرتیروئیدیسم به شکل نمایان می شود: گواتر اگزوفتالمیک (بیماری گریوز)و گواتر آدنومی .

در گواتر اگزوفتالمیک ظاهرا هورمون تیروتروپین(محرکه تیروئید)به مقدار بسیار زیاد تولید می شود و فعالیت بیش از حد غده تیروئید بطور ثانویه حادث می شود.بزرگ شدن متوسط غده تیروئید،پرخوری و زیادی اشتها،اسهال یا کم شدن وزن،بالا رفتن شدید میزان متابولیسم پایه،عصبانیت بسیار بارز با اختلالات مکرر هیجانی،افزایش تعداد ضربان قلب و چشمان از حدقه بیرون زده و.....

اما در گواتر آدنومی قبل از بروز علائم ذکر شده غده تیروئید به مدت چند سال بزرگ می شود میزان متابولیسم پایه به اندازه اگزوفتالمی بالا نمی رود چشم ها طبیعی است.

سلامت و تندرست باشید.محسن داودی

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۱ و ساعت 11:33 |

چربی خون شامل:

دو نوع چربی به نامهای تری گلیسرید و کلسترول می باشد.اگر هر کدام از این چربیها در خون شما بیش از حد طبیعی باشد؛به افزایش چربی خون مبتلا شده اید.

عوامل بروز افزایش چربی خون:

* عوامل وراثتی

* رژیم غذایی پر چرب

* بیماریهای زمینه ای مثل دیابت،کم کاری غده تیروئید،نارسایی کلیه،مصرف بعضی از داروها مثل قرصهای پیشگیری از بارداری و استروئیدها(کورتون ها).

* زندگی کم تحرک

* جنس)اختلالات چربی خون در مردان شایعتر از زنان است.

نکته:اگر سیگار میکشید و چربی خون شما بیش از حد بالا می باشد؛احتمال زیادی وجود دارد که به بیماریهای قلبی مبتلا شوید.

تشخیص چربی خون:

آزمایشهای تشخیصی شامل اندازه گیری تری گلیسرید،کلسترول،لیپوپروتئین پرچگال خون(اچ دی ال)یا همان کلسترول مفید خون،لیپوپروتئین کم چگال خون(ال دی ال)یا همان کلسترول مضر خون.

عوارض چربی خون بالا:

* تصلب شرائین(سخت شدن رگها) و در نتیجه ابتلا به فشار خون بالا

* انسداد عروق خونی حیاتی مثل عروق مغز و قلب و در نتیجه سکته های قلبی و مغزی

درمان چربی خون بالا:

*مصرف غذاهای کم چرب

*انجام ورزش منظم و هوازی و طولانی و پرهیز از بی تحرکی

*کاهش وزن در افراد چاق

*اندازه گیری منظم چربی خون

**اگر مراحل ذکر شده بالا موثر واقع نشوند آن وقت پزشک می بایست داروهای پائین آورنده چربی خون را تجویز نماید.

**** بطور کلی یادمان باشد در صورتیکه ما از غذاهای سرشار از هیدرات کربن و یا سایر مواد غذایی بدون چربی نیز به مقدار فراوان مصرف نموده اما در اثر بی تحرکی و ذخیره سازی آن طی پدیده ای به نام لیپونئوژنز چربی ها از مواد غذایی دیگر در بدن ساخته شده و علت اصلی آن افزایش میزان دریافت کالری نسبت به مصرف آن می باشد که در اصطلاح به آن بالا رفتن نسبت آنابولیسم(ذخیره سازی)به کاتابولیسم(سوخته شدن مواد غذایی)در افراد می باشد.

* ورزش میکنیم-استرس را از خود دور میکنیم-شاد و خندان به زندگی نگاه میکنیم-آنگاه سالم زندگی می کنیم.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۹۱ و ساعت 16:32 |

لیپوپروتئین ها:

چربی های به طور آزاد،به مقدار کمی در خون هستند،آنها یا به صورت ترکیب با آلبومین هستند و یا به صورت لیپوپروتئین(پروتئین های اتصال دهنده چربی).چربی ها ابتدا هنگام جذب به صورت شیلومیکرون در می آیند.این کار توسط دستگاه لنفاوی انجام می گیرد،سپس وارد خون می شوند.شیلومیکرون ها دارای یک هسته لیپیدی متشکل از تری آسیل گلیسرول و استرکلستریل غیرقطبی هستند.یک بخش پروتئینی داشته که آپوپروتئین نام دارد.آپوپروتئین های مختلف (E,A,D,C,B)در تشکیل شیلومیکرون ها شرکت میکنند.در ترکیب شیلومیکرون ها آپوپروتئین B48 بیشتر از سایر موارد به کار می رود.

در واقع شیلومیکرون ها اولین ساختار لیپوپروتئین هستند که چگالی کمتر از یک و اندازه بسیار بزرگ دارند. آنها نزدیک به 75% تری گلیسریدها را حمل می کنند؛اما بلافاصله به VlDL  در کبد تبدیل می شوند.در واقع هنگامیکه چربی ها نمی توانند در ترکیب با آلبومین شرکت کنند،به صورت لیپوپروتئین منتقل می شوند.

VLDL:در کبد از شیلومیکرون ها ساخته می شوند و و وسیله ای جهت حمل تری آسیل گلیسرول ها از کبد به بافتهای خارج کبدی است.آپوپروتئین بکار رفته در ترکیب VLDL  آپوپروتئین B نام دارد.

LDL :یک لیپوپروتئین با چگالی کم است و همچنین یک عامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود؛آپوپروتئین B100 بیشترین میزان را در این ترکیب دارد.کلسترول موجود در LDL  نسبت به سایر عناصر بیشتر است ،در واقع هرچه محتوای پروتئینی بیشتر باشد،میزان چگالی آن نیز افزایش می یابد،که در اینجا چون محتوای پروتئینی کم است میزان چگالی آن کم می باشد(Low Density Lipoprotein Cholesterol).

HDL:از کبد و روده باریک به صورت ذرات غنی از پروتئین منشا گرفته که از آپوپروتئین A تشکیل شده و از حاوی کلسترول نسبتا کمی می باشد،از طریق سیستم انتقال معکوس کلسترول(کلسترول را از بافتها جمع آوری کرده وبه کبد می برد.عمل پالایش کلسترول خون را انجام می دهد.هر چه مقدار HDL  خون بالا تر باشد برای سلامتی مفید تر می باشد.

 

با آرزوی سلامتی و تندرستی(محسن داودی).

+ نوشته شده توسط محسن داودی در سه شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۰ و ساعت 7:21 |

فعالیتهای ورزشی در ارتفاع:

وقتی شخصی در ارتفاع فعالیت ورزشی انجام می دهد در تنفس کمی مشکل پیدا کرده که دلیل این امر این است که فشار جو(فشار بارومتریک)در ارتفاع کم بوده و فشار سهمی اکسیژن نیز کاهش یافته است.بنابراین زمانیکه فرد عمل دم را انجام می دهد،فشار سهمی اکسیژن در هوای دمی پایین بوده و برای اینکه این مشکل تا حدودی برطرف شود،هورمون اریتروپویتین،برای افزایش تولید گلبولهای قرمز از کلیه ترشح می شود.

_  در ارتفاع به دلیل افزایش تهویه ریوی،دفع CO2 افزایش می یابد یعنی مقدار H+ کاهش می یابد،در نتیجه آلکالوز تنفسی بوجود می آید؛در اینجا برای اینکه محیط به سمت اسیدی گرایش پیدا کند ،دفع یوم بیکربنات(HCO3-)از طریق کلیه افزایش می یابد.

_  از دیگر موضوعات مورد توجه این است که درصد اشباع هموگلوبین نسبت به سطح دریا کمی کاهش می یابد اما فشار سهمی اکسیژن سرخرگی در ارتفاع نسبت به سطح دریا حدود 50 درصد کاهش پیدا می کند.

نتیجه: تغییر فشار سهمی اکسیژن نسبت به اشباع پذیری هموگلوبین در ارتفاع،مساله مهمتری می باشد.

·   زمانیکه فرد در ارتفاع قرار میگیرد،حجم پلاسمای خون کاهش یافته ودر نتیجه هماتوکریت افزایش می یابد و اکسیژن بیشتری به عضلات می رسد. این موضوع درست است که با افزایش هماتوکریت،انتقال اکسیژن به عضلات بیشتر می شود اما اگر هماتوکریت از 60 درصد (چه در ارتفاع و چه در سطح دریا)بیشتر شود،افزایش گران روی(ویسکوزیته)باعث کاهش سرعت جریان خون شده که این عمل باعث ایجاد اختلال در حمل اکسیژن به عضلات فعال می گردد.

·   در اثر سازگاری با تمرین تا حدودی حجم خون دوباره افزایش می یابد؛(دلیل اینکه هنگام مسابقات ورزشی در شهرهایی با اختلاف ارتفاع زیاد می بایست چند روز قبل از مسابقه تیم و یا افراد را به شهر مورد نظر اعزام نموده تا سازگاریهای فیزیولوژیکی ناشی از تغییر ارتفاع و آب وهوا در افراد ورزشکار ایجاد گردد).

·       در ارتفاع فشار سرخرگی افزایش می یابد.

·       هرچه ارتفاع زیادتر باشد،VO2 max  کاهش یافته و درنتیجه ظرفیت استقامتی پایین می آید.

·       به دلیل ترشح اریتروپویتین در هفته اول ماندن در ارتفاع،تعداد گلبولهای قرمز(اریتروسیتها)افزایش می یابد.

·       در ارتفاع فرد ممکن است دچار کاهش آب و تجزیه پروتیین شود.

·       ماندن در ارتفاع سبب می شود که محیط بدن به سمت قلیایی (آلکالوز) گرایش پیدا کند.

·   در ارتفاع ممکن است فرد دچارخیز یا ادم ریوی(تجمع مایع در ششها) و یا ادم مغزی (تجمع مایع در اطراف پرده های مننژ مغزی) شود.

با آرزوی سلامتی و تندرستی(محسن داودی).

منابع:فیزیولوژی ورزشی(خلاصه نکات درسی دکتر دریانوش)و دکترخالدان.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۳ بهمن۱۳۹۰ و ساعت 19:13 |

دستگاه قلبی و عروقی؛(گردش عمومی وریوی خون):

دستگاه قلبی و عروقی(cardiovascular) به صورت یک دستگاه واحد وهماهنگ عمل نموده تا اکسیژن و مواد غذایی را به عضلات مختلف بدن رسانده و دی اکسید کربن را برای دفع برگرداند.این دستگاه بطور کلی عملکرد تحویل ،دفع ، انتقال و نگهداری و پیشگیری را بر عهده دارد.دستگاه قلبی عروقی را به سه قسمت :

قلب (میوکارد) ؛دستگاه عروقی ؛ خون ؛ تقسیم می نمایند؛

قلب:بطور کلی دارای چهار حفره می باشد که دو حفره بالایی را دهلیز و دو حفره پایینی را بطن می نامند.

قلب را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کنند؛دریچه بین دهلیز و بطن چپ را دولتی یا میترال می گویند و دریچه بین دهلیز و بطن راست را سه لتی می نامند.

بایستی بدانیم که دریچه ها تحت عنوان عضلات پاپیلاری کنترل می شوند و این عضلات سبب باز شدن دریچه ها در داخل بطنها شده و مانع از باز شدن دریچه ها در داخل دهلیز ها شوند؛چرا که در غیر این صورت خون از بطنها به دهلیزها برگشت می خورد.

خون از بطن چپ توسط دریچه آئورتی وارد آئورت واز آنجا به کل بدن منتقل می شود؛سپس خون برگشتی توسط سیاهرگها(وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی) به دهلیز راست ریخته شده و از طریق دریچه سه لتی،خون به بطن راست می رود؛ سرخرگهای ششی(pulmonary Arteries) خون بدون اکسیژن را از بطن راست به ششها برده؛در آنجا(داخل حباچه های ریوی) خون دی اکسید کربن را دفع و اکسیژن را جذب نموده و سپس این خون از طریق سیاهرگهای ششی(pulmonary veins) به عنوان خون تصفیه شده به دهلیز چپ وسپس از طریق دریچه میترال به بطن چپ وارد و همینطور با پمپاژ این خون به بدن چرخه زندگی ادامه می یابد.

با آرزوی قلبی سالم وامید به اینکه تلمبه قلب شما همواره با شادابی بچرخد.

*بیانی ساده ومهم ازسیکل قلبی:نویسنده:محسن داودی(کارشناس ارشدپزشکی ورزشی)

+ نوشته شده توسط محسن داودی در سه شنبه ۲۷ دی۱۳۹۰ و ساعت 11:17 |

نقش کلسیم در بدن و ارتباط آن با فعالیتهای ورزشی:

شاید خیلی از توصیه های مربوط به مصرف لبنیات را از کودکی همه ما شنیده باشیم و بدون شک همه ما میدانیم که لبنیات منبع بسیار مهم واساسی برای کلسیم بدن ما محسوب می شود،بسیاری از ورزشکاران از نقش مهم کلسیم در فرایند انقباض عضلانی و اجراهای موفق ورزشی اطلاع نسبی داشته و توصیه هایی را در این زمینه پذیرفته اند؛

کلسیم به استخوانهای ماکمک میکند تا برای ایستادگی در مقابل استرس وزن توانایی کافی داشته باشند.در افراد سالم،در استخوانها در پاسخ به ورزش کلسیم بیشتری ذخیره میگردد و در نواحی استرس تراکم بیشتری می یابد.ورزشکاران ممکن است دچار شکستگیهای تلشی(ترک های کوچک در استخوان که اکثر اوقات در قسمت پایین ساق پاها رخ میدهند.)در اثر استرس مضاعف و یا ضعف استخوانها شوند.دریافت کلسیم ناکافی میتواند استخوانها را ضعیف سازد و باعث شود که حساسیت بیشتری به شکستگیهای تلشی پیدا کنند.در زنان ورزشکار وقتی که یک دختر به سن بلوغ میرسد و قاعدگی وی آغاز میشود،تولید استرژن در بدن او نیز نقشی در تراکم استخوانی او ایفا می کند.استروژن تولید شده به عنوان بخشی از سیکل قاعدگی ماهیانه باعث افزایش برداشت کلسیم خوراکی توسط استخوانها میشود و بدن ترتیب اثر مثبتی بر روی قدرت استخوان داشته باشد.

گاهی در زنان ورزشکار که چربی بدنی پایینی داشته و تمرینات شدیدی را انجام میدهند،قاعدگی قطع می شود یا اینکه دوره های قاعدگی بسیار بی نظم است.به این وضعیت آمنوره گفته می شود و میتواند آثار قابل ملاحظه ای بر روی تراکم استخوانی زنان برجا بگذارد.از آنجا که توقف سیکل قاعدگی همچنین به معنای کاهش تولید استروژن در بدن است،این امر می تواند باعث رسوب کلسیم کمتری در استخوانها شود.

کمبود کلسیم دارای دو اثر کوتاه مدت و دراز مدت است،اولین مشکل اینست که تراکم استخوانی پایین میتواند به شکستگی منجر شود.آثار دراز مدت شامل پیدایش پوکی استخوان یا استئوپوروز(استخوانهای ترد و شکننده)در سالهای بعدی عمر هستند.

نیاز به کلسیم در مردان و زنان،ورزشکاران و غیرورزشکاران مشابه و به اندازه1200 میلی گرم در روز است.در صورتی که ورزشکاران کالری مورد نیاز خود را دریافت کنند،براحتی میتوانند نیاز خود را به کلسیم تأمین کنند.شیر بسیار بهتر از مکملهای کلسیم است،چرا که علاوه بر کلسیم،پروتئین،کربوهیدراتها،منیزیم،فسفر،بور و ریبوفلاوین را تأمین میکند.

در بعضی وضعیتها لازم است که ورزشکاران جایگزینی برای شیر پیدا کنند.زمانی که ورزشکاران عدم تحکل لاکتوز داشته باشند،جایگزینی آنزیمی توصیه می شود و در صورتی که موثر نبودند،غذاهای پر کلسیم نظیر اسفناج،کلم و گل کلم توصیه میگردند.در مجموع تأکید بیشتر بر روی مواد غذایی است و مکمل ها به عنوان آخرین حربه استفاده میشوند.

منبع:فیزیولوژی انرژی وتغذیه  و سایت پزشکی آنلاین

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۷ آذر۱۳۹۰ و ساعت 21:47 |

مصرف مکمل کراتین و عملکرد ورزشی

کراتین یک ترکیب عالی نیتروژن زا است که در بدن و عمدتا در کبد سنتز می شود،که مقدار کمی از کراتین در کلیه ها و لوزالمعده سنتز می شود.اسیدهای آمینه آرژنین،گلیسین و متیونین پیش سازهای سنتز کراتین در بافتهای مذکور می باشند.

کراتین همچنین می تواند ازمنابع غذایی نیزبدست آید.درگوشت قرمز و ماهی فراوان یافت می شود.تقریبا 98 درصدکراتین در عضلات اسکلتی به شکل آزاد(40 درصد)یا به شکل فسفوریله(60 درصد)ذخیره می شوند.

غلظت طبیعی کراتین در پلاسمای خون از 50 تا 100 میلی گرم مول در لیتر نوسان دارد.

متوسط غلظت فسفوکراتین(PC)درعضلات معادل 125 میلی مول به ازای هرکیلوگرم عضله خشک است.اما این میزان می تواند بین 90 تا 160 نوسان داشته باشد.

به نظر می رسد کراتین ماده نیروزایی است که در چندسال گذشته فراوان درباره آن مطالعه شده است.آن دسته از ورزشکارانی که برای سوخت فعالیت ورزشی خود به PC  به عنوان یک منبع انرژی متکی می باشند،(پرورش اندام،وزنه برداری،دونده های سرعتی ،فوتبالیستها ،بازیکنان هاکی و بسکتبالیستها) فایده بیشتری از مصرف کراتین می برند.

در ورزشکاران تفریحی ،مصرف مکمل کراتین به قصد گسترش قدرت ممکن است فایده ای نداشته باشد؛هرچند که پیشرفتهای قدرتی چشمگیری در ورزشکاران غیر رقابتی گزارش شده است.اما نتایج معنی داری در افزایش قدرت نتوانسته اند بدست آورند.

افزایش وزن ناشی از مصرف کراتین در ورزشکاران پیامدهای مثبت ومنفی متفاوتی داشته است؛همچنین گزارشهایی از اختلالات معدی – روده ای ،قلبی عروقی و عضلانی بدست آمده است.خوردن کراتین زیاد همراه با کرامپهای عضلانی شدید بوده در بسیاری از موارد تجمع مواد دفعی ناشی از کراتین در کلیه ها آثار زیانباری را متوجه افراد نموده است.

اما آنچه به عنوان توصیه به ورزشکاران عزیز می نماییم این است که:در صورتی که ورزشهای قدرتی و سرعتی با شدت بالا را انجام می دهند و زنجیره غذایی آنها جهت برآورد نیاز تغذیه ای کافی نمی باشد مقدار مصرف این نوع مکملها را محدود وبا احتیاط انجام داده و آب فراوان را فراموش ننمایید.

بطور کلی با توجه به اینکه میزان مصرف این نوع مکملها اثرات زیانبار جانبی کمتری نسبت به آنابولیکهای استروییدی دارند از نظر میزان خطرات جانبی مناسبتر می باشند.

هرچند که 3 سال پیش خود من شاهد حادثه ای در بیمارستان در مورد مصرف کراتین توسط یکی از بدنسازان بودم ،که طی آن این فردی که خود از افراد تحصیل کرده جامعه بوده پس از مصرف زیاد کراتین و به دنبال آن حضور در یکی از شعب رودخانه کارون خوزستان جهت شنا در آب غرق شده وبه علت توده حجیم عضلانی در حال غرق شدن بوده که نجات می یابد ایشان پس از این حادثه در اثر تجمع ترکیبات دفعی مواد نیروزا در بدن که شامل کراتینها نیز بوده است و در اثر فقدان اکسیژن و تولید یک ترکیب جدید در کلیه های ایشان دچار مشکل اساسی در حد مرگ شده بودند که پس از بستری طولانی مدت در بیمارستان و شروع پروسه دیالیز از کلیه های ایشان خوشبختانه بعد از ماهها کلیه های خود را بدست آوردند.که پزشکان مشکل ایشان را تجمع کراتین در کلیه ها و کمبود آب و توده حجیم بدنی و به دنبال آن غرق شدن و موارد بوجودآمده بعدی ذکر نمودند.

به هر حال اگر برای سلامتی ورزش می کنید سعی کنید از مواد غذایی متنوع استفاده نموده و ورزشهای استقامتی را در کنار ورزش مورد علاقه خود فراموش ننمایید چرا که عامل پیشگیری بسیاری از بیماریهای قلبی عروقی ورزشهای استقامتی می باشند.

موفق باشید و سالم وتندرست و شاداب-آبان 1390--محسن داودی(کارشناس ارشد پزشکی ورزشی)

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۶ آبان۱۳۹۰ و ساعت 23:17 |

 

تمرینات طولانی هوازی وسوخت وساز مواد غذایی:

 

هرنوع تمرینی که برای مدتی نسبتاً طولانی ادامه یابد،می توان جزءاین دسته به حساب آوردمنظورازمدت نسبتاًطولانی5دقیقه یابیشتراست.درچنین مواردی نیزموادغذایی اصلی شامل کربوهیدرات وچربی خواهدبودبااین حال درشروع تمریناتی چون یک یا دو ساعت دویدن،ماده غذایی اصلی راگلیکوژن تشکیل می دهد،درحالی که درپایان تمرین چربی نقش اساسی رابازی خواهدکرد،این دگرگونی درسوخت مورداستفاده به تدریج وبااتمام ذخایرگلیکوژنی بوقوع می پیوندد؛دراین تمرینات منبع اصلیATPتوسط مسیرهوازی تأمین می گردد.

دستگاه های اسیدلاکتیک وفسفاژن نیزفقط درآغازتمرین قبل ازآن که مصرف اکسیژن به سطح ثابت جدیدی برسددراین انباشتگی سهیم خواهندبود؛دراین زمان است که یک کسراکسیژن حادث می شود.زمانی که مصرف اکسیژن به سطح ثابت جدید(درحدود3-2دقیقه)ارتقاء یافت،جهت تأمین انرژیATPموردنیازکافی خواهدبود.به همین دلیل انباشتگی اسیدلاکتیک خون به حدقابل توجهی بالانمی رود،بارسیدن مصرف اکسیژن به سطح ثابت عمل گلیکولیز بی هوازی خاتمه یافته وتنهامقدارناچیزی اسیدلاکتیک انباشته شده قبلی تاپایان تمرین تقریباًبدون تغییرباقی خواهدماند.

مثال مناسب دراین موردهنگام دوی ماراتون است که قهرمانان این رشته مسافت2/42کیلومتررادرمدت تقریبی5/2ساعت پیموده لیکن درپایان مسابقه سطح اسیدلاکتیک خون آن هافقط درحدود2تا3برابرمقداری است که هنگام استراحت بدست می آید؛لذااطلاعات حاصل ازاین دوندگان مؤیدآن است که خستگی درپایان مسابقات رامی بایدمدیون عواملی غیرازسطح بیش ازحداسیدلاکتیک خون درنظرگرفت.

ازمهمترین عواملی که منتهی به این قبیل خستگی می گردد.عبارتنداز:

1)پایین بودن سطح گلوکزخون،به علت کاهش ذخایرگلیکوژنی کبد

2)خستگی موضعی عضلانی به علت کاهش ذخایرگلیکوژنی عضله

3)ازدست دادن آب(بی آبی)والکترولیت هاکه به بالارفتن حرارت بدن می انجامد

4)خستگی وفرسایشی که بطورکلی،بدن متحمل گردیده است.

درفعالیت های درازمدت وخیلی سبک،مثل راه رفتن،بازی گلف وکارهای مشخصی درمراکزصنعتی انباشتگی اسیدلاکتیک فراترازحدطبیعی حالت استراحت نخواهدبوددلیل این امرآن است دستگاه فسفاژن به تنهایی قادراست تاانرژی اضافی موردنیازراقبل ازرسیدن به سطح ثابت اکسیژن مصرفی فراهم نمایددرچنین مواردی خستگی ممکن است تا6ساعت یابیشتربه تأخیرافتد.توان هوازی بیشینه(حداکثراکسیژن مصرفی)رامی توان به عنوان حداکثردرجه ای که اکسیژن می تواند به مصرف برسدتعریف کرد.

هراندازه توان هوازی بیشینه ورزشکاربالاترباشد،موفقیت وی درانجام رشته های استقامت بیشتربوده،مشروط بر آن که به سایرعواملی که درانجام مسابقات قهرمانی مؤثراست توجه شده باشد.

اکسیژن ذخیره شده درعضلات اصولاًبه شکل ترکیب بامیوگلوبین،یعنی یک پروتئینی پیچیده شبیه هموگلوبین موجوددرخون می باشد.اگرچه میوگلوبین به عنوان انباراکسیژن عمل می کند،لیکن عقیده برآن است که این ماده عملاًدرانتقال واقعی اکسیژن ازخون(مویرگها)به میتوکندری های درون یاخته عضلانی،محلی که درآنجابه مصرف می رسد،شرکت دارد.لذا میوگلوبین نقش دوگانه ای رابرعهده دارد:1)ذخیره اکسیژن 2)تسهیل انتشاراکسیژن ازخون به میتوکندری.البته اکسیژن میوگلوبین ذخیره شده درهنگام ورزش های تناوبی اهمیت بیشتری دارد.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۳ مهر۱۳۹۰ و ساعت 21:30 |
دفع اسید لاکتیک پس از ورزش:

اسید لاکتیکی که به هنگام اجرای فعالیتهای ورزشی تشکیل می شود چه سرنوشتی دارد؟

نظریه کلاسیک در مورد سرنوشت  اسید لاکتیک این است که بیشترین مقدار آن از طریق چرخه کوری در کبد به گلیکوژن تبدیل میشود و در نتیجه بر مقدار مصرف اکسیژن مازاد پس از ورزش(یعنی وام اکسیژن)می افزاید.در حالیکه شواحد اخیر نشان می دهد که این امر واقعیت نداشته و اصولا اسید لاکتیک پس از پایان فعالیت ورزشی اکسیده می شود؛به این معنی که اسید لاکتیک به اسید پیروییک تبدیل می شود و در قلب ،عضلات اسکلتی غیر فعال و سایر اندامها به مصرف می رسد.

برآورد می شود که 70 درصد از اسید لاکتیک تولید شده به هنگام ورزش،اکسیده می شود،20 درصد آن در تشکیل گلیکوژن نقش دارد و 10 درصد بقیه به اسیدهای آمینه تبدیل می شود(1).

بطور کلی پس از پایان یک فعالیت ورزشی شدید مقدار زیادی اسید لاکتیک در داخل عضلات و خون تجمع یافته که با ایجاد خستگی زود هنگام و سایر تاثیرهایی که بر روند فیزیولوژیک بدن ورزشکار به جا می گذارد باعث پایان فعالیت ورزشکار و همچنین تلاش بدن ورزشکار جهت برگشتن به حالت اولیه ورشکار و دفع اسید لاکتیک می باشد که فعالیت ورزشی سبک یا در اصطلاح مربیان همان سرد کردن مناسب و بهینه می تواند فرایند اکسایش اسید لاکتیک را جهت برگشتن به حالت اولیه یا همان ریکاوری میسر گرداند.شدت فعالیت حدود 30 تا 40 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی شدت مطلوب جهت دفع اسید لاکتیک می باشد که در اصطلاح آنرا دفع فعال اسید لاکتیک نامیده که سرعت دفع آن نسبت به حالت غیر فعال فرد بیشتر می باشد(۲).

منابع:(۱)فیزیولوژی ورزشی دکتر حجت الله نیکبخت.

(۲)جزوه های:فیزیولوژی جهت تدریس:محسن داودی.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ و ساعت 20:29 |

آب                                                                                                                           

آب در بدن:

آب به خودی خود سهمی در ارزش تغذیه ای غذا ها ندارد ؛با وجود این،در تشکیل ترکیب غذا و تعادل انرژی مهم است.میزان انرژی هر غذای خاص با میزان آب آن رابطه ای معکوس دارد.به عنوان یک قانون کلی،غذاهای سرشار از آب،دارای کالری کمی هستند.به این دلیل،میزان انرژی هرنوع غذایی،گاهی به صورت وزن خشک آن غذا بیان می شود.

*آب 40 تا 60 درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد.72 درصد از وزن عضله را آب تشکیل می دهد،درحالی که آب فقط 20 تا 25 درصد از وزن چربی است.

*از کل آب بدن تقریبا 62 درصد درون سلولی و 38 درصد برون سلولی است که در پلاسمای خون،لنف و سایر مایعات خارج سلولی قرار گرفته است.

*آب مصرفی روزانه معمولا 2.5 لیتر است که از 1)مصرف مایعات (1.2 لیتر) ، 2)غذا (1 لیتر) ،3)آب سوخت وسازی تولیدی هنگام واکنشهای انرژی زا     (3/. لیتر)به دست می آید.

*آب بدن روزانه از راه 1)ادرار(1 تا 5/1 لیتر) 2) پوست به صورت عرق غیر محسوس (5/. تا 7/. لیتر) 3) بخار آب در هوای بازدم (25/. تا 3/. لیتر) و    4)مدفوع(1/. لیتر) از دست می رود.

*غذا واکسیژن همیشه از طریق محلول آبی دفع می شوند. و فراورده های زاید همیشه از طریق محلولهای مایع دفع می شوند.

آب همچنین در ایجاد ساختار و شکل بدن کمک می کند و نقشی حیاتی در تنظیم درجه حرارت دارد.

*فعالیتهای ورزشی در آب و هوای گرم نیاز بدن به آب را به مقدار زیادی افزایش می دهند،در شرایط  ورزشهای شدید نیاز به آب ممکن است تا میزان 5 یا 6 برابر حد طبیعی افزایش یابد.

بطور کلی تمامی فعل و انفعالات بیوشیمیایی که می بایست در بدن به عنوان یک واکنش صورت پذیرد می بایست در محیط آب انجام شود و هنگام هر نوع فعالیت بدنی و یا تمرینهای ورزشی نیاز به آب ضروری  می باشد.

منبع:فیزیولوژی انرژی و تغذیه دکتر اصغرخالدان.

امیدوارم همواره همچون آب زلال بدون هیچ چشمداشتی به همنوعان خویش مهربان باشیم و زندگی ببخشیم.

با آرزوی بهترینها برای همه پارسی زبانانی که این مطالب را می خوانند./محسن داودی/

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۹ شهریور۱۳۹۰ و ساعت 10:36 |

عوامل خطرزایی که سلامتی را تهدید می کنند:

بطور کلی این عوامل را به سه دسته تقسیم می کنند:

·       1)عوامل خطرزای رفتاری

·       2)عوامل خطرزای محیطی

·       3)عوامل خطرزای مادرزادی یا بیولوژیکی

رفتاری:

سیگارکشیدن-فقرغذایی- نوشیدن الکل – فقرحرکتی – مصرف زیاد دارو – با سرعت زیاد رانندگی کردن –

محیطی:

1)جسمانی:آلودگی هوا – آلودگی آب –آلودگی صدا.

2)اجتماعی-اقتصادی: دغدغه ( درآمد-داشتن خانه –داشتن شغل – وضعیت اجتماعی – تحصیلات)

3)خانوادگی :طلاق – مرگ نزدیکان – ترک فرزندان.

مادرزادی و بیولوژیکی:

سن – جنس –نژاد – استعداد ابتلا به بیماری.

اما آنچه که به عنوان اصلاح یک رفتار مد نظر ما قرار گرفته است،زندگی راکد و بی تحرکی است که اکثر افراد حتی بیشتر پزشکان و تحصیلکرده های سایر علوم نیز بدان دچار شده اند؛ و این بی تحرکی و رفتن به سوی یک عامل رفتاری خطرناک را می توان ریشه در فرهنگهای تجمل گرایی و زیاده خواهی افراد دانست؛چرا که همین اقشار مرفه و آگاه، به خاطر حرص و طمعی که در کسب پول وثروت دچار شده اند تمامی وقت های آزاد خود را به کار مستمر و راکد اشباع نموده اند.

به هر حال آنچه که ما در صحبتهای روزانه به نام گرفتاری نام می بریم همه دستاوردی از عدم سلامتی روانی و اجتماعی می باشد که منجر به سلامتی جسمانی افراد می گردد.

خلاصه پیام این موضوع:

اگر می خواهیم سلامتی جسمانی – روانی و اجتماعی را بطور همزمان داشته باشیم ؛ می بایست از همین الان یک وقت آزاد برای ورزش منظم وشاداب ایجاد نماییم.

محسن داودی/کارشناس ارشد تربیت بدنی/شهریور۹۰

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۲ شهریور۱۳۹۰ و ساعت 23:14 |

تجویز آب درمانی جهت کاهش کمر درد 

امروزه کمردرد یکی از شایعترین و متداولترین درد هایی است که بسیاری از افراد را در جوامع کنونی در گیر نموده است.در میان عموم کمر درد به گونه ای شایع می باشد که اکثر افراد جامعه قبل از انجام هر نوع پروسه تشخیصی؛مشکل خود را بیرون زدگی دیسک ستون فقرات و با نام دیسک خفیف عنوان می کنند.در حالیکه بیشتر این افراد در سنسن جوانی به سر برده و هنوز احتمال درگیری خودبخودی دیسک ستون فقرات آنها نسبت به سنین بالاتر بسیار کمتر می باشد.افراد جوان مخصوصا دختران وپسران دانش آموز و دانشجو بیشترین مشکلشان کوتاهی بافت نرم(عضلات،رباط و تاندون)نگهدارنده ستون فقرات بوده که در اثر بی تحرکی و یا حالتهای بسیار بد نشستن و بلند شدن و همینطور کفشهای نا مناسب و عوامل دیگری که در این مورد می توانند نقش داشته باشند.

در زیر تعدادی از عواملی که باعث ایجاد کمر درد در افراد می گردد را ذکر می کنیم:

۱)چسبندگی لایه ای از بافت نرم به نام فاشیا نیز باعث بسیاری از کمر درد ها مخصوصا خانمهای جوان می شود؛معمولا این نوع کمر درد ها با ماساژ درمانی و آب درمانی(علمی و اصولی) در طی مدت زمان کوتاهی درمان میشوند.

۲)کمر درد هایی که ناشی از افزایش و یا کاهش قوس ستون فقرات بوجود می آیند؛این نوع کمردرد ها را می توان با درمانهای فیزیوتراپی وآب درمانی؛مخصوصا حرکات اصلاحی ورزشی درمان نمود.

۳)کوتاهی عضلات همسترینگ(عضلات پشت ران)-درمان این نوع کمر درد نیز به وسیله ورزش،فیزیوتراپی،آب درمانی و حرکات اصلاحی ورزشی درمان میشود.

۴)فتق دیسک که در تصویر برداری( ام ار ای)مشخص شده باشد.--این نوع کمر درد ها را تحت هیچ شرایطی نباید با تحرک بی رویه و یا سایر روشهای پر خطر دستکاری نمود بلکه می بایست روند درمانی آن بوسیله پزشک معالج(متخصص ستون فقرات)درمان شود؛بهترین درمان،استراحت می باشد/البته آب درمانی در موارد خفیف درمان بسیار خوبی می باشد.

۵)درد هایی که ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصب سیاتیک در طول مسیر عبور خود به اندام تحتانی می باشند،پس از تشخیص بوسیله روشهای مدرن تصویر برداری و تجویز روشهای استراحت توسط پزشک معالج،آب درمانی نیز کمک کننده می باشد.

چند روش عملی جهت استفاده از آب استخر در هنگام کمر درد:

*راه رفتن در آب استخر :۱) در عمقهای متوسط با راه رفتن در ۴ جهت بدن؛یعنی راه رفتن در داخل آب به سمت جلو وعقب وهمینطور راه رفتن از پهلوی راست به چپ و از چپ به راست در عرض استخر.

۲)شنا کردن آهسته وآرام بطوریکه ستون فقرات تحت نیروی شناوری آب قرار بگیرد.

۳)استفاده از ماساژ آب گرم در جکوزی و بخار آب سونا.

امیدوارم همواره سالم وتندرست باشید/محسن داودی/کارشناس ارشد پزشکی ورزشی.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۰ و ساعت 12:3 |
پیشگیری و درمان بیماری فشار خون/نقش ورزش:
 
 

فشار خون يکي از علائم اصلي حيات است، هنگامي که سرخرگ‌هاي بزرگ، قابليت ارتجاع و استحکام طبيعي خود را از دست بدهند و عروق کوچک نيز باريکتر شوند، فشار خون بالا مي‌رود.

فشار خون‌ بالا گاهي‌ کشنده‌ بي‌سر و صدا ناميده‌ مي‌شود ، زيرا تا مراحل‌ انتهايي‌ اکثرا هيچ‌ علامتي‌ ندارد.

  فشارخون‌ به طور طبيعي‌ در اثر استرس و فعاليت بدني بالا مي‌رود، اما فردي‌ که‌ دچار بيماري‌ فشارخون‌ بالا است‌، به‌ هنگام‌ استراحت‌ نيز فشار خونش‌ بالاتر از حد طبيعي‌ است.

 اندازه گيري فشار خون

اصولا فشارخون در بخش‌هاي مختلف سيستم گردش خون متفاوت است ولي در اندازه گيري، فشار خون به دو نوع فشارخون سيستولي و دياستولي مجزا مي شود.

فشار خون سيستولي معمولاً به فشار خوني که در سرخرگ‌هاي است گفته مي‌شود و فشارخون دياستولي به فشارخون وريد گفته مي شود. معمول‌ترين روش اندازه‌گيري فشار خون به‌ وسيله فشارسنج است که با استفاده از ارتفاع جيوه براي اندازه‌گيري فشار خون در حال چرخش در رگ‌ها استفاده مي‌کند. فشارخون طبيعي براساس قرارداد براي فشارخون سيستولي پائين تراز 120 ميلي متر جيوه و براي فشارخون دياستولي پائين تراز 80 ميلي ‌ليترجيوه است. شيوع فشارخون بالا در جوامع گوناگون متفاوت است .

فشار خون بالا در چه کساني ديده مي شود؟

فشار خون بالا خصوصا در افراد مسن بسيار شايع است. تقريبا در حدود يک نفر از هر چهار نفر از  فشار خون بالا رنج مي برند. در بيماران جوان‌تر در مردان شايعتر است ولي در سنين بالاتر در زنان بيشتر از مردان ديده مي‌شود. به طور کلي با افزايش سن خطر ابتلا افزايش مي‌يابد.

 علل ايجاد فشار خون بالا

علل بروز اين بيماري هنوز به طور کامل شناخته نشده است ولي برخي عوامل فرد را مستعد ابتلا به فشار خون مي کنند از جمله:

1- سن‌ بالاي‌ 60 سال با افزايش سن احتمال بروز فشار خون افزايش مي يابد

2- چاقي و اضافه وزن

3- سيگار کشيدن

4- مصرف الکل

5- رژيم‌ غذايي‌ حاوي‌ نمک‌ زياد يا چربي‌ اشباع‌ شده‌ و عدم مصرف ميوه و سبزي

6- کم تحرکي و نداشتن فعاليت بدني کافي

7- استرس

8- عوامل‌ ژنتيکي‌، اگر يکي از والدين و يا هر دو دچار فشار خون بالا باشند، خطر ابتلاي فرد به فشار خون بيشتر است.

9- مصرف‌ قرصهاي‌ ضد حاملگي ‌، استروييدها و بعضي‌ از انواع‌ داروهاي‌ مهارکننده‌ اشتها

10- پشت ميزنشيني

11- نژاد : سفيد پوستان ونژاد هندواروپايي بيشتر دچار افزايش فشار خون مي شوند.

پيشگيري از بيماري فشارخون

1- کنترل وزن ، کم کردن حتي يک کيلوگرم از وزن براي کنترل فشار خون مفيد است

2- انجام ورزش مرتب، 30 دقيقه ورزش در هر روز بهترين راه مبارزه با پرفشاري خون است

3- کم کردن مصرف نمک و غذاهاي پرچرب

4- داشتن رژيم غذايي حاوي ميوه و سبزيجات ، لبنيات کم‌چرب و غذاهاي حاوي پتاسيم نظير دانه‌هاي سبوس‌دار و خشکبار استفاده کنيد.

5- عدم مصرف سيگار و مشروبات الکلي

6- اندازه گيري فشار خون حداقل هر شش ماه يک بار

7- زنان باردار بايد مرتب براي معاينه پيش از زايمان به پايگاه هاي بهداشتي درمان و خانه بهداشت مراجعه کنند تا کارشناسان بهداشت بتواند به پرفشاري احتمالي خون پي ببرد و به ‌موقع کنترل کنند.

8- در خانم هايي که قرصهاي پيشگيري از بارداري استفاده مي کنند بايد فشار خون خود را مرتب کنترل نمايند

9- پرهيز از مصرف سوسيس، كالباس، كنسرو گوشت، برگرها و ساير فرآورده‌هاي گوشتي به علت دارا بودن مقادير بالاي سديم و همچنين پرهيز از سبزي‌هاي كنسروشده در آب نمك، زيتون شور، چيپس و ساير تنقلات شور.

10- مواد حاوي كافئين از قبيل قهوه ، چاي ، نوشابه‌هاي كولا و شكلات، سبب افزايش فشارخون مي‌شوند و بايد در حد اعتدال مصرف شوند.

11- اجتناب از مصرف غذاهاي سرخ کرده يا غذاهايي که در درجه ي حرارت‌هاي بسيار بالا و يا با مدت زمان طولاني تهيه مي ‌شوند، و عدم استفاده ي چند باره از روغن‌هاي آشپزي .

12- استفاده از گوشت سفيد به جاي گوشت‌هاي قرمز.

13- کنترل استرس ، زيرا يکي از عوامل بالا بردن فشار خون که بسيار سريع هم عمل مي‌ کند، استرس و عصبانيت است.

14- استراحت به ميزان کافي هر روز زيرا کار کردن بي ‌وقفه بيشترين فشار را بر سلامتي فرد وارد خواهد کرد

15- انجام ورزش‌هايي مثل پياده ‌روي، شنا، دوچرخه سواري براي پايين آوردن فشار خون مفيد هستند بنابراين حداقل 3 بار در هفته و هر بار حداقل 30 دقيقه بايد ورزش کرد

 عوارض‌ فشار خون بالا

سکته مغزي ، حمله قلبي ، نارسايي احتقاني قلب و ورم‌ ريه ، نارسايي‌ کليه و آسيب چشمي و مشکل بينايي از عوارض اصلي فشار خون بالا هستند.

براساس گزارش دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت، هرچه فشار خون بالاتر باشد، ميزان اميد به زندگي پايين تر خواهد بود.

. درمان‌

اهداف‌ درمان‌ با توجه‌ به‌ ويژگيهاي‌ هر فرد تعيين‌ خواهند شد و ممکن‌ است‌ شامل‌ کم ‌کردن‌ وزن‌ ، ترک‌ دخانيات‌ ،کنترل فشار خون‌ ‌ بصورت روزانه‌، استفاده‌ از داروهاي‌ ضد فشار خون‌ تحت نظر پزشک، کاستن از استرس، برنامه‌ ورزش‌ مناسب‌ و تغيير شيوه‌ زندگي‌ براي‌ کاهش‌ استرس باشند

منبع:هفته نامه پزشکی سلامت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محسن داودی در پنجشنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۰ و ساعت 21:15 |
تغییرات رفتاری غذایی در درمان چاقی-  میان وعده ها

 

تغذیه/تغییرات رفتاری غذایی برای درمان چاقی:

همانطور که می دانیم شیوع چاقی و افزایش وزن در طی دهه های اخیر افزایش یافته است که اهمیت پیشگیری از بروز این بیماری بدلیل تاثیرآن بر ابعاد دیگر سلامت و نیز کیفیت زندگی غیر قابل انکار می باشد. علاوه بر این با توجه به شیوع چاقی، توجه به درمان و نیز جلوگیری از پیشرفت این بیماری و ظهور عوارض آن نیز در گروههای مختلف پزشکی مورد تاکید قرار گرفته است. متخصصین تغذیه تغییرات رفتاری  به منظورکاهش انرژی دریافتی و نیز افزایش انرژی سوخت و ساز را برای درمان چاقی توصیه می نمایند.

مطالعات متعدد نشان داده اند که در طی دهه های اخیر حجم مواد غذایی و نیز میزان انرژی موجود در آن افزایش یافته که همین موضوع، افزایش وزن بوجود آمده در جوامع امروزی را توجیه می نماید. بر اساس مطالعات به عمل آمده افزایش بین 150-300 کیلوکالری در روز برای بروز این میزان چاقی در جامعه کفایت می نماید(1). همانطور که می دانیم این میزان انرزی مازاد در روز رقم بالایی نیست و خیلی از اوقات مغفول می ماند. با توجه به تقسیم مواد غذایی به مواد غذایی اصلی که معمولا در وعده های اصلی سرو می شود و نیز اسنکها و یا تنقلات این سوال بوجود می آید که کدامیک بیشترین تاثیر را در افزایش بی رویه وزن در دهه های اخیر داشته است؟

متخصصین تغذیه اعتقاد دارند که اسنکها و یا تنقلات که شامل نوشابه،  آبمیوه ها و و نیز مواد غذایی جامد می باشند در این شیوع بی رویه چاقی اهمیت ویژه ای داشته اند. مطالعات حاکی از آنند که در بعضی از جوامع بیش از 20 درصد انرژی دریافتی روزانه از نوشابه  و آبیموه های صنعتی است (2)،  که بر همین اساس شواهدی وجود دارد که شیوع بی رویه چاقی در سالهای اخیر را مرتبط با همین افزایش مصرف نوشابه ها می داند (3).

این نکته قابل ذکر است که میزان مواد غذایی که ما استفاده می کنیم به شریط بیولوژیک و نیز اجتماعی بستگی دارد.  با کاهش قند خون و نیز انقباضات بوجود آمده در معده ما با احساس گرسنگی شروع به خوردن می کنیم.  مطالعات نشان داده اند که تغییرات هورمون گرلین نیز در احساس گرسنگی ما تاثیرگذار است.  ما همچنین در ساعات ویژه ای از روز بنابر شرایط اجتماعی در محل کار و یا زندگی از مواد غذایی استفاده می کنیم، که این همان ساعات صبحانه، نهار، شام و نیز میان وعده هاست.

جالب است که بدانید کیفیت مواد غذایی نیز بر میزان انرژی روزانه دریافتی ما تاثیرگذار است. استفاده فراوان از فست فودها که امروزه در زندگی ما رایج است در شیوع چاقی بی رویه امروزی تاثیرگذار بوده است، به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده ، استفاده از فست فود میزان انرژی روانه را بیش از 150 کیلو کالری افزایش می دهد (4).بر این اساس تغییرات رفتاری در میزان انرژی دریافتی روزانه،  اعم از کاهش از استفاده از نوشابه ها و آبمیوه ها و نیز کاهش مصرف فست فود می تواند تاثیر قابل توجهی درپیشگیری و درمان چاقی داشته باشد.

یکی دیگر از تغییرات رفتاری که در کنترل دریافت مواد غذایی پیشنهاد می شود کاهش تنوع  مواد غذایی بویژه اسنکها و تنقلات است، چرا که به طور تئوری عدم علاقه به مواد غذایی ناشی از تکرار یک نوع ماده غذایی، حجم انرژی دریافتی را کاهش می دهد. بر همین اساس یک پیشنهاد می تواند استفاده از اسنک و یا تنقلات یکسان باشد تا با کاهش علااقه به خوردن یک ماده غذایی، میزان اشتها به غذا و حجم انرژی دریافتی روزانه کاهش یابد. اما نکته قابل توجه آنست  که بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام شده حجم دریافت مواد غذایی پس از داشتن یک نوع تنقلات ثابت در طی یک دوره زمانی 14 روزه در افراد با وزن طبیعی کاهش می بابد، ولی این استراتژی در افراد چاق جوابگو نیست (5). بر همین اساس عدم تنوع در اسنک دریافتی در پیشگیری از چاقی موثر بوده، اما در درمان افراد چاق تاکتیک قابل قبولی نمی باشد. یافتن دلیل اصلی این پدیده، نیاز به مطالعات آتی دارد ولی به نظر می آید که افراد چاق تفاوتی بین خواستن و نیز دوست داشتن یک ماده غذایی قائل نیستند و خیلی از اوقات بدون ضرورت از مواد غذایی استفاده می کنند.

استراتژی دیگر رفتاری که در کاهش دریافت انرژی روزانه می تواند موثر واقع گردد، استفاده روزانه از آب به میزان کافی است. در مطالعه ای که بر روی کودکان دبستانی در آلمان انجام گرفته نشان داده شد که ریسک ابتلا به چاقی با افزایش مصرف آب روزانه به میزان 32 در صد کاهش می بابد(6) . بر همین اساس مصرف منظم آب روزانه می تواند در پر نمودن معده و عدم استفاده از مواد غذایی تاثیرگذار باشد.

به عنوان نتیجه گیری باید اذعان نمود که کنترل چاقی فقط صرف توجه به کالری دریافتی یک نوع ماده غذایی نمی باشد، بلکه تغییرات رفتاری در میزان غذایی که ما در طی روز دریافت می کنیم موثر است. در این بین محدود نمودن مصرف تنقلات بویژه نوشابه ها، فست فودها و نیز دریافت آب کافی روزانه از استراتژیهای موثر در کاهش وزن می باشد. استفاده از اسنکهای غذایی ثابت در پیشگیری از چاقی می تواند تاثیرگذار باشد ولی  شواهد علمی در حال حاضر نشان داده اند که این تاکتیک در کنترل اشتهای افراد چاق موثر نمی باشد.

منبع:دکتر فرشچی/فصل نامه رژیم درمانی نوین

منابع:

  1. Centers for Disease Control and Prevention. Trends in intake of energy and macronutrients—United States, 1971–2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004;53:80–2.
  2. Duffey KJ, Popkin BM. Shifts in patterns and consumption of beverages between 1965 and 2002. Obesity (Silver Spring) 2007;15:2739–47
  3. Vartanian LR, et al.. Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. Am J Public Health 2007;97:667–75
  4. Paeratakul S, et al. Fast-food consumption among US adults and children: dietary and nutrient intake profile. J Am Diet Assoc 2003;103:1332–8.
  5. Temple JL, et al.Differential effects of daily snack food intake on the reinforcing value of food in obese and nonobese women. Am J Clin Nutr 2009;90:304–13
  6. Muckelbauer R,et al.Promotion and provision of drinking water in schools for overweight prevention: Randomized, controlled cluster trial. Pediatrics 2009;123:e661–7
+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۹ اسفند۱۳۸۹ و ساعت 23:39 |

تمرین برای سلامت وآمادگی جسمانی:

شیوه زندگی بی تحرک وساکن در کنار عوامل خطرزای دیگر،احتمال بروز بیماریهای عروق کرونری قلب را افزایش می دهد.مطالعات اخیر نشان می دهند که عدم فعالیت بدنی همانند استعمال دخانیات،پرفشار خونی مزمن و افزایش کلسترول سرم خون از جمله عوامل خطرزا در بروز بیماریهای عروق کرونری قلب است.

درافرادی که سابقه فعالیت بدنی ندارند؛کمترین فعالیت بدنی بربهبود سلامت آنها اثر میگذارد و احتمال بروز خطر را کاهش می دهد.علی رغم اینکه اهداف ترویج سلامت و پیشگیری از بیماریها در سال 1990 بر افزایش فعایت بدنی همه افراد جامعه تاکید داشته است ،اما متاسفانه ما پیشرفت کمی در رسیدن به این اهداف داشته ایم.

فعالیت بدنی حاصل مصرف(هزینه)انرژی نسبت به کار عضلانی می باشد و تمرین عبارت است از دوره ای از فعالیت بدنی که در آن اهداف اختصاصی آمادگی عمومی مشخص وتعیین شده باشد.

فعایت بدنی منظم می تواند حداکثر اکسیژن مصرفی را افزایش و عوامل خطرزا را کاهش دهد.هرفرد بی تمرین(Untraining) می بایست قبل از شرکت در برنامه تمرینی،مورد معاینه وآزمایش قرار گرفته تا در صورت وجود مشکلات و بیماریهای داخلی با احتیاط و بنا بر دستور پزشک و زیر نظر مربی تحصیلکرده و آشنا به اصول و علوم ورزشی در تمرینهای ورزشی شرکت نماید.برنامه های تمرینی برای افرادی که سابقه بی تمرینی دارند باید با فعالیتهای کم شدت(مثل راه رفتن)شروع شود و تاوقتیکه فرد نتواند شش و نیم کیلومتر را به راحتی راه برود نباید به مرحله بالاتر پیشرفت کند.

ویژگیهای برنامه تمرینی مطلوب عبارتند از:شدت (60 تا 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) ؛تکرار(سه تا چهار جلسه در هفته) و مدت (زمان لازم برای مصرف 200 تا 300 کیلوکالری انرژی) و دامنه میزان فعالیت قلبی 60 تا 80 درصد ضربان بیشینه که قلب می توان تحمل داشته باشد.

در شرایط نا مناسب محیطی مثل:درجه حرارت بالا ،رطوبت و ارتفاع بالا ، میزان ضربان قلب  هدف (THR)به عنوان یک راهنما برای تنظیم شدت تمرین به کار می آید.

فراموش نکنید که تمرینهای با شدت پایین تا متوسط و زمان طولانی مدت که به عنوان تمرینهای استقامتی محسوب می شوند، نقش بسیار مهمی در متابولیسم چربی ها و سلامت قلبی عروقی افراد ایفا می کنند.

امیدوارم سلامت عمومی افراد به سمتی پیش برود که شاهد کاهش بیماریهای قلبی عروقی و متابولیکی در کل جامعه جهانی باشیم.

محسن داودی/کارشناس ارشد پزشکی ورزشی/اسفند 89

منبع:فیزیولوژی ورزشی اسکات کی.پاورز،ادوارد تی.هاولی.ترجمه دکتر حجت الله نیکبخت.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در شنبه ۳۰ بهمن۱۳۸۹ و ساعت 21:48 |