غده تیروئید،هورمونهای تیروئید و اعمال آنها:

 غده تیروئید در قسمت میانی جلوی گردن ، در زیر و کنار حنجره قرار دارد.

یکی از هورمونهایی که توسط غده تیروئید تولید می شود،تیروکسین(T4) نام دارد و محتوی حدود 65 درصد ید می باشد،تیروکسین با یک آلفا گلوبولین در پلاسما ترکیب می شود.هورمون تری یدوتیرونین (T3 )نیز توسط غده تیروئید تولید می شود.

تیروکسین و تری یدوتیرونین اعمال متعددی انجام می دهند:

·   سرعت اکسیداسیون را در تمام سلولهای بدن تنظیم می کنند و میزان میزان متابولیسم را برای برآوردن احتیاجات فیزیولوژیک تغییر می دهند.

·         با رشد و تفکیک اندامها ارتباط دارند.

·        در پیشرفت قوای عقلانی نقش دارند.

·        وجود آنها برای ایجاد بلوغ جنسی ضروری است.

·        در توزیع و تبادل آب و الکترولیت ها و پروتئین ها نقشی به عهده دارند.

·        بر روی تولید گلوکز از اسیدهای آمینه یا گلوکونئوژنز تاثیر می گذارند.

·   یک مقدتر طبیعی از اسیدهای چرب و کلسترول و فسفولیپیدها را در پلاسما نگهداری کرده و بدین ترتیب با چربی مربوط می شوند.

 بیماری های غده تیروئید:

 الف: کمبود ید

هرگاه مقدار ورودی ید به بدن ناکافی باشد،یک گواتر ساده یاکلوئید بوجود می آید که آنرا گواتر بلوغ می نامند؛زیرا قبل از آنکه مصرف نمکهای ید دار مرسوم شود،در بسیاری از دختران در سن بلوغ ظاهر می شد.در نخستین مرحله تتشکیل یک گواتر کلوئید،این غده به علت افزایش تعداد و اندازه سلولهای اپی تلیال بزرگ می شود،اما افزایشی در مقدار فولیکول ها بوجود نمی آید.

 کم کاری غده تیروئید:

در کودکان حالتی ایجاد می کند که در اصطلاح کریتینیسم نام دارد؛ نخستین علائم کریتینیسم در سن 6 ماهگی ظاهر می شود: در این حالت تکامل جسمی و تکامل ذهنی(عقلی)به کندی صورت می گیرد.دندانها رشد کمی پیدا می کنند و استخوانی شدن استخوانها به تاخیر می افتد.زبان بزرگ شده و از دهان بیرون می زند.پوست ضخیم و خشک است،تونوس عضلات مخطط بسیار ضعیف است.و.....

هنگامیکه کم کاری شدید غده تیروئید در یک فرد بالغ ظاهر شود،این حالت را میکزودم می نامند.بیمار میکزودمی به یک آدم کندذهن و خواب آلود و احمق تبدیل می شود.موها میریزند و پوست ضخیم وخشک می شود.چاقی شایع است ،قلب گشاد می شود اما هیچ علامتی از نارسایی قلبی وجود ندارد.و....

پرکاری تیروئید:

هیپرتیروئیدیسم به شکل نمایان می شود: گواتر اگزوفتالمیک (بیماری گریوز)و گواتر آدنومی .

در گواتر اگزوفتالمیک ظاهرا هورمون تیروتروپین(محرکه تیروئید)به مقدار بسیار زیاد تولید می شود و فعالیت بیش از حد غده تیروئید بطور ثانویه حادث می شود.بزرگ شدن متوسط غده تیروئید،پرخوری و زیادی اشتها،اسهال یا کم شدن وزن،بالا رفتن شدید میزان متابولیسم پایه،عصبانیت بسیار بارز با اختلالات مکرر هیجانی،افزایش تعداد ضربان قلب و چشمان از حدقه بیرون زده و.....

اما در گواتر آدنومی قبل از بروز علائم ذکر شده غده تیروئید به مدت چند سال بزرگ می شود میزان متابولیسم پایه به اندازه اگزوفتالمی بالا نمی رود چشم ها طبیعی است.

سلامت و تندرست باشید.محسن داودی

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۱ و ساعت 11:33 |

 آنزیم هایی که نمایانگرآسیب هپاتوسیت هاهستند:

آمینوترانسفرازها(ترانس آمینازها)،شاخص های حساسی ازنظر آسیب سلول کبدی هستند و مفیدترین آزمون درتشخیص بیماریهای حاد هپاتوسلولار مانند هپاتیت به شمارمی آیند.آنهاشامل آسپارتات آمینوترانسفراز وآلانین آمینوترانسفراز هستند. بطورطبیعی آمینوترانسفرازها باغلظت های اندکی درسرم وجوددارند.باآسیب به غشای سلول کبدی وافزایش نفوذپذیری غشاء،آنزیم هابه مقداربیشتری درخون رهامی شوند.برای آزادسازی آمینوترانسفرازها نیازی به نکروزسلول کبدی نیست وارتباط ضعیفی بین شدت آسیب سلول کبدی وسطح آمینوترانسفرازهاوجوددارد.بنابراین بالارفتن سطح آمینوترانسفرازها به تنهایی هیچ گونه ارزشی درپیش آگهی اختلالات هپاتوسلولارحادندارد.هرنوع آسیب سلولهای کبدی می تواندافزایش مختصری درآمینوترانسفرازهای سرم ایجادکند.الگوی افزایش سطح آمینوترانسفرازها می توانددرتشخیص کمک کننده باشد.دراکثراختلالات هپاتوسلولارحاد،ALTبالاتریامساوی ASTاست.نسبتASTبهALTبالاتراز1/2مطرح کننده وبالاتراز1/3قویاًمطرح کننده بیماری الکلی کبداست(حبیبی وهمکاران1384).بیماریهای ارتشاحی،ژنتیکی ومتابولیک درگیرکننده کبد،بیماریهای منتشر،سیستمیک،یامتابولیک بسیاری کبدرابطوروسیع ازطریق ارتشاح سلولهای غیرطبیعی یاتجمع موادیامتابولیت های شیمیایی درگیرمی کنند.تجمع موادشیمیایی ممکن است خارج سلولی یاداخل سلولی باشدوموجب درگیری هپاتوسیت ها ،سلولهای کوپفر[1]یاسایراجزاءسیستم رتیکولواندوتلیال[2] گردد.هرچندبیماریهای ارتشاحی ممکن است ازنظرعلت وتظاهرات خارج کبدی بسیارمتفاوت باشندیافته های کبدی آنها می تواندکاملاًمشابه باشد.علائم تیپیک این گروه ازبیماریها عبارتنداز:بزرگی وسفتی منتشرکبد،زوال تدریجی وغیراختصاصی عملکردکبدوبه میزان کمتر،وجودنشانه های پرفشارخونی وریدپورت؛گاهی ممکن است تشخیص افتراقی این بیماریهاتوسط روش های بالینی مشکل باشدامادربیمارانی که یافته های بالینی ثانویه،تشخیص رااثبات نمی کنند،کبدمبتلابه ارتشاح منتشرمنبع بافتی بسیارخوبی ازنظراهداف تشخیصی است(هاریسون،2005).

گردآورنده:محسن داودی-کارشناس ارشد پزشکی ورزشی1-Cupfer cells

2-Reticulo Endothelial

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۳ آذر۱۳۸۹ و ساعت 22:45 |

بیماری کبد چرب وعلائم بالینی و راههای تشخیص این بیماری:

خصوصیات بالینی:

علائم ونشانه های استئاتوزکبدی(بیماری کبدچرب غیر الکلی) به میزان ارتشاح چربی،دوره زمانی تجمع آن وعلت زمینه ای بستگی دارد.

بیمارچاق یا دیابتیک دارای کبدچرب مزمن،معمولاًبدون علامت است وفقط تندرنس[1](حساسیت سطحی ودرد)خفیفی درمحل کبدبزرگ شده،دارد.آزمون های عملکردکبدطبیعی هستند،یاافزایش خفیفی رادر آلکالن فسفاتاز یا آمینوترانسفرازها نشان می دهند.همچنین بیماران الکلی دارای کبدچرب حاد،به دنبال نوشیدن مقدارزیادی الکل دچاردرد و تندرنس ربع فوقانی راست شکم وغالباًهمراه باعلائم آزمایشگاهی کلستاز(التهاب مجاری کبد)می شوند.اگرچه معمولاًتصورمی شود بیماری کبدچرب سیرخوش خیمی داردوبه دنبال حذف عامل تشریع کننده مربوطه،بهبودمی یابد،اما دربعضی ازافرادممکن است منجربه بروز فیبروز قابل توجه وحتی سیروزگردد.مطالعات اخیرنشان می دهندکه در15تا50درصدبیماران دچاربیماری هپاتیت کبدچرب ممکن است فیبروزقابل توجه یاسیروز وجودداشته باشد.درتنهامطالعه توأم باپیگیری درازمدت،30درصدازبیماران دارای فیبروزپس از10سال مبتلابه بیماری سیروزکبدی شدند.(ارجمند ، اوریمی وهمکاران۲۰۰۸).

تشخیص:

یافته هایی مانندکبدسفت،غیرحساس وبطورمنتشربزرگ شده همراه باحداقل اختلال عملکردکبدی دربیمارباالکلیسم مزمن،سوءتغذیه،دیابت قندی به خوبی کنترل نشده،یاچاقی بایستی وجوداستئاتوزکبدی رامطرح نماید.معمولاًمی توان آن رابوسیله سی تی اسکن،تصویربرداری مغناطیسی یا سونوگرافی تشخیص داد.افزایش متوسط آمینوترانسفرازها(آنزیمهای کبدی آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز) اغلب همراه بااستئاتوهپاتیت کبدی مشاهده می شود.افزایش بدون تناسب آنزیم آسپارتات آمینوترانسفرازکه موجب بیشترازدوبرابرشدن نسبتAST/ALTمی گردد،معمولاًباهپاتیت ناشی ازالکل مرتبط است.هنگامی که درتشخیص تردیدوجودداردنمونه برداری سوزنی ازکبد، افزایش میزان چربی ،وجود مقداری فیبروز و احتمالاًبیماری زمینه ای رانشان خواهد داد.

محسن داودی/پاییز ۸۹1-Tenderness

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۹ مهر۱۳۸۹ و ساعت 18:1 |