کبد:

كبدبزرگترين اندام بدن است كه وزني معادل1تا5/1درصدازتوده بدون چربي بدن راتشكيل مي دهد.اندازه وشكل كبدمتغيراست ومعمولاًمتناسب باشكل كلي بدن مي باشد.

محل كبددرربع فوقاني راست شكم وزيرقفسه سينه سمت راست ودرمجاورت باديافراگم قرارگرفته است وبه ميزان متغيري به ربع فوقاني چپ كشيده مي شودوكبدبااتصالات ليگاماني كه به ديافراگم،صفاق وعروق بزرگ واعضاي دستگاه گوارش فوقاني دارد،درمحل خودنگه داشته مي شود.

خونرساني به كبددوگانه است:تقريباً20درصدگردش خون آن،خون غني از اكسيژني است كه ازشريان هپاتيك[1] مي آيد،و80درصدآن خون غني از موادمغذي است كه ازوريدپورت[2](مربوط به معده،روده ها،پانكراس وطحال)مي آيد.

اكثرسلول هاي كبدهپاتوسيت ها[3]هستندكه3/2توده كبدراتشكيل مي دهند.هپاتوسيت هادرحفظ هموستاز[4]وسلامتي،نقش هاي متعددوحياتي ايفا مي كنند(هاریسون[5]،2005).كبدنقش مركزي رادرمتابوليسم چربي داشته وباتأثيربراسيدهاي چرب آزادخون وساخت،ذخيره سازي وخارج نمودن چربيها و ليپوپروتئينها رابرعهده دارد.

هپاتوسیتها در حفظ هموستاز وسلامتی،نقشهای حیاتی متعدد وحیاتی ایفا می کنند.این عملکرد عبارتند از:الف)ساختن اغلب پروتئین های ضروری(آلبومین،پروتئین های حامل،فاکتورهای انعقادی،بسیاری ازفاکتورهای هورمونی ورشد)؛ب)تولید صفرا وحاملهای آن(اسیدهای صفراوی ،کلسترول، لیستین ، فسفولیپیدها)، ج)تنظیم مواد مغذی(گلوکز،گلیکوژن،لیپیدها،کلسترول،اسیدهای آمینه) ، د)متابولیسم کونژوکاسیون لیپوفیل(بیلی روبین،آنیون ها،کاتیون ها،داروها)برای دفع در صفرا یا ادرار.

به دلیل تعدد ومتغیر بودن عملکردهای کبد،اندازه گیری این فعالیتها جهت ارزیابی عملکردی آن کاری دشوار است.آزمونهای بیوشییایی متعددی در ارزیابی ودرمان مبتلایان به اختلال عملکرد کبدی مفید واقع می شوند.موارد کاربرد این آزمونها عبارتند از:۱)تعیین وجود بیماری کبدی ۲)افتراق بین انواع مختلف اختلالات کبدی ۳)سنجش وسعت آسیب کبدی شناخته شده         ۴)پیگیری پاسخ به درمان. 

گردآورنده:محسن داودی/کارشناس ارشد پزشکی ورزشی/

منبع:طب داخلی هاریسون                     1- Hepatic Artery

2- Portal vein

3- Hepato cyte

4- Homeostasis

5- Harrison

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۶ دی۱۳۸۹ و ساعت 18:23 |
بیماری کبد چرب یا Fatty Liver یا استئاتوهپاتیت جزئ بیماریهایی است که بر اساس علل بوجود آورنده به دو دو دسته تقسیم می شود 1)استئاتوهپاتیت الکلی 2)استئاتوهپاتیت غیرالکلی

بیماری کبد چرب موجود در کشورهای غربی با توجه به مصرف زیاد الکل بیشتر از سایر نقاط دنیا بصورت Alcoholic Fatty Liver میباشد واین در حالیست که در کشور ما ،ایران بیشتر با توجه به رژیم های غذایی پرچرب افراد بیشتر کبد چرب غیرالکلیNon Alcoholic Fatty Liver می باشد

بیماری کبد چرب غیرالکلی بر اثر تجمع چربی که بیشتر از نوع تری گلیسرید بوجود می آید.

بافت سخت وخشن و دارای اکوژنسیته بالا در سونوگرافی از کبد

بالا رفتن غیر طبیعی آنزیمهای آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز ازعلایم این بیماری می باشد

ذر تحقیق انجام شده که بوسیله محقق(محسن داودی)به عنوان کارشناس ارشد پزشکی ورزشی وبا توجه به ابزارهای موجود تاثیر 8 هفته ورزش منظم هوازی منتخب محقق ساخته بر روی نمونه های انسانی نتایج جالب توجهی بدست آمده که در کل دنیا بینظیر می باشد

البته متاسفانه با وجود بینظیر بودن آن هنوز در کشور خودمان نه تنها حمایتی صورت نگرفت بلکه بسیاری ازاساتید آشنا بدون هیچ زحمتی سعی بر مقاله نمودن آن به نام خود ودیگران جهت دستیابی به مدارج بالاتر دانشگاهی گردیده اند

اما اینجانب محسن داودی به عنوان اولین کسی که پایان نامه کارشناسی ارشد خودم را در این زمینه انجام داده ام با پیگیری خویش اجازه هیچ دخل وتصرفبی را در این مورد نخواهم داد

تا ادامه مطالب منتظر باشید-متشکرم-محسن داودی

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۹ تیر۱۳۸۹ و ساعت 23:29 |