سازگاری های قلبی عروقی کودکان با فعالیت های ورزشی

الگوها و اندازه نسبی پاسخ های قلبی- عروقی به فعالیت ورزشی دینامیک تداومی ، فزاینده و نیز به انقباض های ایزومتریک بین کودکان و بزرگسالان شبیه است. این موضوع نشان می دهد که تعیین کننده های سازگاری های گردش خون با افزایش فعالیت عضلانی تحت تأثیر بالیدگی زیستی قرار نمی گیرد. شواهد در بزرگسالان و کودکان، متوجه عوامل محیطی به ویژه اتساع شریانی و عملکرد پمپاژ عضلانی شده اند، درست مثل تعیین کننده های کنترل که سبب می شوند تا پاسخ های  گردش خون به نیازمندی های سوخت وساز فعالیت ورزشی دینامیک افزایش یابند. افزایش در حجم ضربه ای  مسئول هماهنگی برون ده قلبی با اندازۀ بدنی است، اما تغییرات در هزینه سوخت و ساز استراحتی نسبت به اندازۀ بدن به دلیل تفاوتها در تواتر قلبی است. انقباض های میوکارد، اساساً مستقل از سن و بالیدگی است. برداشت اکسیژن میوکارد نسبت به وزن قلب در شرایط استراحتی در سال های کودکی ثابت باقی می ماند. با وجود این، به نظر می رسد   VOهنگام فعالیت ورزشی بیشینه متناسب با رشد کودک افزایش می یابد که دلیل آن افزایش در فشار سیستولی اوج است. دلیل این روندها معلوم نشده است. مطالعات در مورد ژنتیکی بودن اندازۀ قلب نشان داده اند، عوامل ژنتیکی تأثیر اندکی بر بطن چپ دارند. این داده ها با داده هایی که نشان می دهند VO2maxدر کودکان دست کم تا حدودی وراثتی بوده و اینکه با ابعاد پر شدگی استراحتی بطن چپ رابطه دارد، همخوانی ندارد. موضوع دیگری که مطرح است: در سطح معین ازO2 برداشتی برون ده قلبی در کودکان کمتر از بزرگسالان است( در بزرگسالان 14 و در کودکان 11 لیتر در دقیقه است). جریان خون موجود در سرخرگهای آئورتی و ریوی با قطر عروق ارتباط دارد تا سطح مقطع آنها و همچنین در کودکان در حال رشد رگ، همسو با افزایش حجم قلب، افزایش می یابد. موضوع دوم،کودکان و بزرگسالان با O2برداشتی مطلق مشابهی ورزش نمی کنند. در VO2 معین کودکان به دلیل قلب کوچکترشان نسبت به بزرگسالان حجم ضربه ای کمتری دارند.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴ و ساعت 11:13 |
 

جدول: تمرین های پیشنهادی بازتوانی قلبی عروقی:

شدت،مدت،تعداد تکرار

هدف عمده

نوع تمرین

40 تا 70 درصد حداکثراکسیژن مصرفی

40 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره ای

50 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب

3 تا 7 روز در هفته

20 تا 60 دقیقه در هر وهله

افزایش سرعت راه رفتن

افزایش کارایی راه رفتن

بهبود آستانه فعالیت های بدنی طولانی مدت تر

کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی

هوازی:

فعال سازی ماهیچه های طویل

مثال: پیاده روی- نوارگردان(تردمیل)، دوچرخه- دوچرخه کارسنج ترکیبی برای بازو ها و ساق ها

1 تا 3 ست از 10 تا 150 تکرار

8 تا 10 تمرین که عضلات بزرگ را درگیر کند

2 تا 3 روز در هفته

افزایش توان عضلانی

افزایش در کارایی عضلانی

افزایش غیروابستگی به دیگران در انجام امور روزمره زندگی

قدرتی:

تمرینات دایره ای

وزنه با دستگاه

وزنه های آزاد

تمرینات ایزومتریک

2 تا 3 روز در هفته

قبل و بعد از تمرینات هوازی و قدرتی

حرکات کششی و نگهداری آنها

به مدت 10 تا 30 ثانیه

افزایش انعطاف مفاصل اندامهای فوقانی و تحتانی

افزایش دامنه حرکتی مفاصل و جلوگیری از کوتاه شدگی عضلات

 

 

انعطاف پذیری

2 تا 3 روز در هفته

بررسی اجرای مناسب نسبت به روز قبل هنگام فعالیت های قدرتی

بهبود سطح سلامتی در طول دوره بازتوانی

افزایش تعادی

افزایش مهارت

عصبی عضلانی:

هماهنگی عصبی عضلانی و

فعالیت های تعادلی

v    تمرین ها به صورت افزایش بار فزاینده و با نظارت کامل انجام می شود.

 تهیه کننده: محسن داودی- دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۳ و ساعت 21:40 |

شدت های مختلف تمرین و فعالیت بدنی در بیماران دچار پرفشاری خون:

مطالعات نشان داده است که فشار خون سیستولیک با افزایش سن در تمامی دهه های سنی روندی رو به افزایش داشته ولی فشار خون دیاستولیک تا دهه 50 عمر افزایش یافته و سپس طی دهه 50 تا 60 ثابت باقی می ماند و بعد از 60 سالگی کاهش می یابد. مطالعه ای پژوهشی در سال 2003 بیان می کند که تمرین ورزشی منظم نسخه ای جهت درمان پرفشارری خون می باشد. روش تمرینی ویژه بیماران قلبی – عروقی بدین صورت است که:تمرین با شدت 40 تا 70 درصد(VO2Max) و به صورت هفتگی و 3 روز در هفته و هر جلسه تمرینی 20 تا 60 دقیقه می باشد.تمرین های ورزشی ویژه قلبی عروقی موثرترین برنامه تمرینی جهت جلوگیری و درمان پرفشاری خون می باشد.به طور ترجیحی از تمرینات قدرتی جهت درمان این بیماران استفاده نمی شود اما این تمرینات می توانند در شرایط مناسب و محدود در پاسخ به فشارخون دیاستولیک موثر باشند. از آنجایی که تمرین های ورزشی با شدت بالاتر از 70%VO2Max خطر افزایش فشار بیش از اندازه خون را طی تمرین و در این بیماران ایجاد می کنند؛ لذا این تمرین ها جهت کاهش پرفشاری خون موثرنبوده و توصیه نمی شوند. همچنین این مطالعات بیان می کنند که طی تمرین ورزشی حتی اگر تغییری در وزن بدن و کاهش چربی صورت نگیرد، می توانند بر کاهش پرفشاری خون موثر واقع شوند. تحقیقات نشان داده اند که زنان نسبت به مردان با انجام تمرین های ورزشی یکسان کاهش بیشتری در فشارخون خود داشته و پاسخ موثرتری را به تمرین می دهند. اما به طور کلی تفاوت در پاسخ این بیماران به تمرین، همبستگی بالایی با عوامل ژنتیکی و پاتوفیزیولوژیکی دارد(5و15). هنگام ارزیابی پاسخ فشار خون به فعالیت ورزشی، باید اطمینان حاصل شود که اندازه گیری ها هنگام فعالیت و نه بعد از پایان فعالیت ورزشی گرفته می شوند.فشارخون پس از قطع فعالیت ورزشی سریع افت می کند و مقدار آن در دوره بازیافت کمتر از مقادیر استراحتی می شود. مقاومت عروقی هنگام یک وهله فعالیت ورزشی مقاومتی به شدت فعالیت ورزشی بستگی دارد؛ در شدت های پائین پاسخ ها به تمرین مقاومتی مثل پاسخ هایی هستند که هنگام فعالیت ورزشی هوازی دیده می شود، به گونه ای که مقاومت عروقی تام(TPR) کاهش می یابد. (11).

 

+ نوشته شده توسط محسن داودی در پنجشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۳ و ساعت 18:56 |

به طورخلاصه، تمرین های ورزشی با شدت های مختلف،اثرات سودمندی را بر قسمت های مختلف سیستم قلب و عروق ایجاد می کنند.هایپرتروفی فیزیولوژیک، افزایش کسرتزریقی بطن چپ، افزایش شکل گیری مویرگی،محافظت و جلوگیری از بوجودآمدن نقص های عملکردی دیاستولیک ناشی از افزایش سن و ممانعت از تخریب و کالسیفیکاسیون دریچه های قلبی عروقی, افزایش تولید نیتریک اکساید(NO)،افزایش حساسیت به آدنوزین،کاهش استرس اکسیداتیو،کاهش تون سمپاتیک و به دنبال آن افزایش تون پاراسمپاتیک و گشادی اندوتلیال عروقی،کاهش ویسکوزته خون و بسیاری از نتایج مفیدی که در اثر فعالیت های بدنی منظم بر سیستم قلب و عروق بدست می آیند, همه ناشی از تغییرات در بیان ژن و به صورت وقایع سلولی مولکولی انجام می شوند.

مطالعات بسیاری تاثیرتمرین های بدنی با شدت های مختلف را برشاخص های قلبی عروقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند؛ با وجودآنکه بسیاری ازاین مطالعات نقش تمرینات استقامتی زیر بیشینه را درکاهش شاخص های التهابی آتروژنزیس قلبی تایید کرده اند اما نتایج بسیاری از این مطالعات نشان می دهد که تمرینات سرعتی شدید منجربه افزایش معنی دار شاخص های التهابی می شوند که بدن را در معرض خطرآسیب های التهابی آتروژنز قرار می دهند و مشخص شد که با توقف تمرینات سرعتی و کاهش استرس در دوره بی تمرینی شاخص های التهابی کاهش یافتند.

قلب انسان(بطن چپ) توانایی پاسخ به محرک های مختلف ازجمله ورزش و فعالیت بدنی منظم را دارد، این پاسخ به طور عمده به شکل تغییر در اندازه، شکل و ضخامت دیواره به تغییرات در سطوح سلولی و مولکولی مشاهده می شود.

اردیبهشت ۹۳ محسن داودی- دانشجوی دکتری فیزییولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق

 

 

Inlcine chest flies

Inlcine chest flies

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۳ و ساعت 18:50 |

تغییرات عروقی و آترواسکروزیس:

با افزایش سن ضخامت دیواره عروقی افزایش می یابد که عمدتا به علت افزایش رشته های کلاژن و تخریب رشته های الاستین در لایه میانی عروق و کلسیفیه شدن آن است. دراثر کاهش کمپلیانس عروقی، گشادی شریانی ایجاد شده و افزایش فشار نبض و سرعت انتقال موج نبض می شود.این وضعیت افراد سالمند را مستعد پرفشاری خون مجزای سیستولی نموده که شایعترین نوع پرفشاری خون در سالمندان است. افزایش ضخامت اینتیمیا مدیای جدار رگ ها یک نشانگر مهم آترواسکلروزیس بوده و ارزش افزایش پیشبینی کننده برای وقوع حوادث قلبی- عروقی می باشد.مطالعه فخرزاده همکاران نشان داد که ضخامت اینتیمیا مدیای کاروتید در زنان با سابقه دیابت بارداری در مقایسه با زنان بدون سابقه دیابت بارداری بیشتر است(2).آترواسکروزیس بیماری عروق کرونری به عنوان مشکل همه گیر جهانی در حال بررسی و مورد توجه می باشد. ناهنجاری های متابولیکی مربوط به لیپوپروتئین ها ، لیپیدها و آسیب رسیدن به عملکرد اندوتلیال عروقی به عنوان فاکتور ایجاد کننده آترواسکلروزیس و پیشرفت تدریجی آن می باشد. در اکثر مطالعات فعالیت بدنی منظم به عنوان عامل پیشگیری کننده عمده پیشنهاد شده است. عوامل بسیاری جهت علت شناسی و بررسی آترواسکلروزیس عنوان شده اند؛ از جمله این عوامل، فاکتورهای مربوط به سبک زندگی و وراثت می باشد.علاوه بر ناهنجاری های متابولیکی مربوط به چربی و لیپو پروتئین ها، بالا بودن غلظت کلسترول پلاسما، مخصوصا کلسترول با چگالی پایین(LDL) و مصرف داروهای مربوط به نارسایی های مزمن قلبی به پیشرفت آترواسکلروز کمک می کنند.لیپوپروتئین های با چگالی بالا(HDL) هر دو فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی را انجام می دهند. به علاوهHDL با نقش موثر خود در حفاظت از قلب وعروق در انتقال معکوس کلسترول شناخته می شود. بیمارانی با سطوح پایین HDL به طور عمده مستعد افزایش مبتلا به آترواسکلروز عروق کرونر می باشند. مطالعات بسیاری رابطه بین غلظت های تری گلیسرید(TG) ناشتا را با بیماری های قلبی عروقی نشان داده اند؛ با این وجود  با آنالیز تحلیل واریانس چندراهه، TG نسبت به کلسترول HDL تمایل دارد که به عنوان یک ریسک فاکتور مستقل در بیماریهای قلبی عروقی شناخته شود. یک رابطه معکوسی بین تناسب بدنی و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی گزارش شده است؛ همچنین افزایش سطوح فعایت بدنی و تناسب اندام،با کاهش بیماری های قلبی عروقی مرتبط می باشد.از میان بیمارانی با سابقه بیماری های پایدار قلبی عروقی، میزان مرگ و میر پایین تر از آنهایی است که در برنامه های ورزشی شرکت نمی کنند(6و9).به طور خلاصه متابولیسم چربی ها، لیپوپروتئین ها و نقص عملکردی اندوتلیال عروقی، فاکتور عمده در جت ایجاد آترواسکلروزیس می باشد؛ درحالیکه این مطالعات تاثیر تمرینات ورزشی را بر متابولیسم لیپوپروتئین ها و عملکرد اندوتلیالی عروق بیان می کنند(11).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۳ و ساعت 2:57 |

چربی خون شامل:

دو نوع چربی به نامهای تری گلیسرید و کلسترول می باشد.اگر هر کدام از این چربیها در خون شما بیش از حد طبیعی باشد؛به افزایش چربی خون مبتلا شده اید.

عوامل بروز افزایش چربی خون:

* عوامل وراثتی

* رژیم غذایی پر چرب

* بیماریهای زمینه ای مثل دیابت،کم کاری غده تیروئید،نارسایی کلیه،مصرف بعضی از داروها مثل قرصهای پیشگیری از بارداری و استروئیدها(کورتون ها).

* زندگی کم تحرک

* جنس)اختلالات چربی خون در مردان شایعتر از زنان است.

نکته:اگر سیگار میکشید و چربی خون شما بیش از حد بالا می باشد؛احتمال زیادی وجود دارد که به بیماریهای قلبی مبتلا شوید.

تشخیص چربی خون:

آزمایشهای تشخیصی شامل اندازه گیری تری گلیسرید،کلسترول،لیپوپروتئین پرچگال خون(اچ دی ال)یا همان کلسترول مفید خون،لیپوپروتئین کم چگال خون(ال دی ال)یا همان کلسترول مضر خون.

عوارض چربی خون بالا:

* تصلب شرائین(سخت شدن رگها) و در نتیجه ابتلا به فشار خون بالا

* انسداد عروق خونی حیاتی مثل عروق مغز و قلب و در نتیجه سکته های قلبی و مغزی

درمان چربی خون بالا:

*مصرف غذاهای کم چرب

*انجام ورزش منظم و هوازی و طولانی و پرهیز از بی تحرکی

*کاهش وزن در افراد چاق

*اندازه گیری منظم چربی خون

**اگر مراحل ذکر شده بالا موثر واقع نشوند آن وقت پزشک می بایست داروهای پائین آورنده چربی خون را تجویز نماید.

**** بطور کلی یادمان باشد در صورتیکه ما از غذاهای سرشار از هیدرات کربن و یا سایر مواد غذایی بدون چربی نیز به مقدار فراوان مصرف نموده اما در اثر بی تحرکی و ذخیره سازی آن طی پدیده ای به نام لیپونئوژنز چربی ها از مواد غذایی دیگر در بدن ساخته شده و علت اصلی آن افزایش میزان دریافت کالری نسبت به مصرف آن می باشد که در اصطلاح به آن بالا رفتن نسبت آنابولیسم(ذخیره سازی)به کاتابولیسم(سوخته شدن مواد غذایی)در افراد می باشد.

* ورزش میکنیم-استرس را از خود دور میکنیم-شاد و خندان به زندگی نگاه میکنیم-آنگاه سالم زندگی می کنیم.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۹۱ و ساعت 16:32 |

فعالیتهای ورزشی در ارتفاع:

وقتی شخصی در ارتفاع فعالیت ورزشی انجام می دهد در تنفس کمی مشکل پیدا کرده که دلیل این امر این است که فشار جو(فشار بارومتریک)در ارتفاع کم بوده و فشار سهمی اکسیژن نیز کاهش یافته است.بنابراین زمانیکه فرد عمل دم را انجام می دهد،فشار سهمی اکسیژن در هوای دمی پایین بوده و برای اینکه این مشکل تا حدودی برطرف شود،هورمون اریتروپویتین،برای افزایش تولید گلبولهای قرمز از کلیه ترشح می شود.

_  در ارتفاع به دلیل افزایش تهویه ریوی،دفع CO2 افزایش می یابد یعنی مقدار H+ کاهش می یابد،در نتیجه آلکالوز تنفسی بوجود می آید؛در اینجا برای اینکه محیط به سمت اسیدی گرایش پیدا کند ،دفع یوم بیکربنات(HCO3-)از طریق کلیه افزایش می یابد.

_  از دیگر موضوعات مورد توجه این است که درصد اشباع هموگلوبین نسبت به سطح دریا کمی کاهش می یابد اما فشار سهمی اکسیژن سرخرگی در ارتفاع نسبت به سطح دریا حدود 50 درصد کاهش پیدا می کند.

نتیجه: تغییر فشار سهمی اکسیژن نسبت به اشباع پذیری هموگلوبین در ارتفاع،مساله مهمتری می باشد.

·   زمانیکه فرد در ارتفاع قرار میگیرد،حجم پلاسمای خون کاهش یافته ودر نتیجه هماتوکریت افزایش می یابد و اکسیژن بیشتری به عضلات می رسد. این موضوع درست است که با افزایش هماتوکریت،انتقال اکسیژن به عضلات بیشتر می شود اما اگر هماتوکریت از 60 درصد (چه در ارتفاع و چه در سطح دریا)بیشتر شود،افزایش گران روی(ویسکوزیته)باعث کاهش سرعت جریان خون شده که این عمل باعث ایجاد اختلال در حمل اکسیژن به عضلات فعال می گردد.

·   در اثر سازگاری با تمرین تا حدودی حجم خون دوباره افزایش می یابد؛(دلیل اینکه هنگام مسابقات ورزشی در شهرهایی با اختلاف ارتفاع زیاد می بایست چند روز قبل از مسابقه تیم و یا افراد را به شهر مورد نظر اعزام نموده تا سازگاریهای فیزیولوژیکی ناشی از تغییر ارتفاع و آب وهوا در افراد ورزشکار ایجاد گردد).

·       در ارتفاع فشار سرخرگی افزایش می یابد.

·       هرچه ارتفاع زیادتر باشد،VO2 max  کاهش یافته و درنتیجه ظرفیت استقامتی پایین می آید.

·       به دلیل ترشح اریتروپویتین در هفته اول ماندن در ارتفاع،تعداد گلبولهای قرمز(اریتروسیتها)افزایش می یابد.

·       در ارتفاع فرد ممکن است دچار کاهش آب و تجزیه پروتیین شود.

·       ماندن در ارتفاع سبب می شود که محیط بدن به سمت قلیایی (آلکالوز) گرایش پیدا کند.

·   در ارتفاع ممکن است فرد دچارخیز یا ادم ریوی(تجمع مایع در ششها) و یا ادم مغزی (تجمع مایع در اطراف پرده های مننژ مغزی) شود.

با آرزوی سلامتی و تندرستی(محسن داودی).

منابع:فیزیولوژی ورزشی(خلاصه نکات درسی دکتر دریانوش)و دکترخالدان.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در دوشنبه ۳ بهمن۱۳۹۰ و ساعت 19:13 |

دستگاه قلبی و عروقی؛(گردش عمومی وریوی خون):

دستگاه قلبی و عروقی(cardiovascular) به صورت یک دستگاه واحد وهماهنگ عمل نموده تا اکسیژن و مواد غذایی را به عضلات مختلف بدن رسانده و دی اکسید کربن را برای دفع برگرداند.این دستگاه بطور کلی عملکرد تحویل ،دفع ، انتقال و نگهداری و پیشگیری را بر عهده دارد.دستگاه قلبی عروقی را به سه قسمت :

قلب (میوکارد) ؛دستگاه عروقی ؛ خون ؛ تقسیم می نمایند؛

قلب:بطور کلی دارای چهار حفره می باشد که دو حفره بالایی را دهلیز و دو حفره پایینی را بطن می نامند.

قلب را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کنند؛دریچه بین دهلیز و بطن چپ را دولتی یا میترال می گویند و دریچه بین دهلیز و بطن راست را سه لتی می نامند.

بایستی بدانیم که دریچه ها تحت عنوان عضلات پاپیلاری کنترل می شوند و این عضلات سبب باز شدن دریچه ها در داخل بطنها شده و مانع از باز شدن دریچه ها در داخل دهلیز ها شوند؛چرا که در غیر این صورت خون از بطنها به دهلیزها برگشت می خورد.

خون از بطن چپ توسط دریچه آئورتی وارد آئورت واز آنجا به کل بدن منتقل می شود؛سپس خون برگشتی توسط سیاهرگها(وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی) به دهلیز راست ریخته شده و از طریق دریچه سه لتی،خون به بطن راست می رود؛ سرخرگهای ششی(pulmonary Arteries) خون بدون اکسیژن را از بطن راست به ششها برده؛در آنجا(داخل حباچه های ریوی) خون دی اکسید کربن را دفع و اکسیژن را جذب نموده و سپس این خون از طریق سیاهرگهای ششی(pulmonary veins) به عنوان خون تصفیه شده به دهلیز چپ وسپس از طریق دریچه میترال به بطن چپ وارد و همینطور با پمپاژ این خون به بدن چرخه زندگی ادامه می یابد.

با آرزوی قلبی سالم وامید به اینکه تلمبه قلب شما همواره با شادابی بچرخد.

*بیانی ساده ومهم ازسیکل قلبی:نویسنده:محسن داودی(کارشناس ارشدپزشکی ورزشی)

+ نوشته شده توسط محسن داودی در سه شنبه ۲۷ دی۱۳۹۰ و ساعت 11:17 |

مصرف مکمل کراتین و عملکرد ورزشی

کراتین یک ترکیب عالی نیتروژن زا است که در بدن و عمدتا در کبد سنتز می شود،که مقدار کمی از کراتین در کلیه ها و لوزالمعده سنتز می شود.اسیدهای آمینه آرژنین،گلیسین و متیونین پیش سازهای سنتز کراتین در بافتهای مذکور می باشند.

کراتین همچنین می تواند ازمنابع غذایی نیزبدست آید.درگوشت قرمز و ماهی فراوان یافت می شود.تقریبا 98 درصدکراتین در عضلات اسکلتی به شکل آزاد(40 درصد)یا به شکل فسفوریله(60 درصد)ذخیره می شوند.

غلظت طبیعی کراتین در پلاسمای خون از 50 تا 100 میلی گرم مول در لیتر نوسان دارد.

متوسط غلظت فسفوکراتین(PC)درعضلات معادل 125 میلی مول به ازای هرکیلوگرم عضله خشک است.اما این میزان می تواند بین 90 تا 160 نوسان داشته باشد.

به نظر می رسد کراتین ماده نیروزایی است که در چندسال گذشته فراوان درباره آن مطالعه شده است.آن دسته از ورزشکارانی که برای سوخت فعالیت ورزشی خود به PC  به عنوان یک منبع انرژی متکی می باشند،(پرورش اندام،وزنه برداری،دونده های سرعتی ،فوتبالیستها ،بازیکنان هاکی و بسکتبالیستها) فایده بیشتری از مصرف کراتین می برند.

در ورزشکاران تفریحی ،مصرف مکمل کراتین به قصد گسترش قدرت ممکن است فایده ای نداشته باشد؛هرچند که پیشرفتهای قدرتی چشمگیری در ورزشکاران غیر رقابتی گزارش شده است.اما نتایج معنی داری در افزایش قدرت نتوانسته اند بدست آورند.

افزایش وزن ناشی از مصرف کراتین در ورزشکاران پیامدهای مثبت ومنفی متفاوتی داشته است؛همچنین گزارشهایی از اختلالات معدی – روده ای ،قلبی عروقی و عضلانی بدست آمده است.خوردن کراتین زیاد همراه با کرامپهای عضلانی شدید بوده در بسیاری از موارد تجمع مواد دفعی ناشی از کراتین در کلیه ها آثار زیانباری را متوجه افراد نموده است.

اما آنچه به عنوان توصیه به ورزشکاران عزیز می نماییم این است که:در صورتی که ورزشهای قدرتی و سرعتی با شدت بالا را انجام می دهند و زنجیره غذایی آنها جهت برآورد نیاز تغذیه ای کافی نمی باشد مقدار مصرف این نوع مکملها را محدود وبا احتیاط انجام داده و آب فراوان را فراموش ننمایید.

بطور کلی با توجه به اینکه میزان مصرف این نوع مکملها اثرات زیانبار جانبی کمتری نسبت به آنابولیکهای استروییدی دارند از نظر میزان خطرات جانبی مناسبتر می باشند.

هرچند که 3 سال پیش خود من شاهد حادثه ای در بیمارستان در مورد مصرف کراتین توسط یکی از بدنسازان بودم ،که طی آن این فردی که خود از افراد تحصیل کرده جامعه بوده پس از مصرف زیاد کراتین و به دنبال آن حضور در یکی از شعب رودخانه کارون خوزستان جهت شنا در آب غرق شده وبه علت توده حجیم عضلانی در حال غرق شدن بوده که نجات می یابد ایشان پس از این حادثه در اثر تجمع ترکیبات دفعی مواد نیروزا در بدن که شامل کراتینها نیز بوده است و در اثر فقدان اکسیژن و تولید یک ترکیب جدید در کلیه های ایشان دچار مشکل اساسی در حد مرگ شده بودند که پس از بستری طولانی مدت در بیمارستان و شروع پروسه دیالیز از کلیه های ایشان خوشبختانه بعد از ماهها کلیه های خود را بدست آوردند.که پزشکان مشکل ایشان را تجمع کراتین در کلیه ها و کمبود آب و توده حجیم بدنی و به دنبال آن غرق شدن و موارد بوجودآمده بعدی ذکر نمودند.

به هر حال اگر برای سلامتی ورزش می کنید سعی کنید از مواد غذایی متنوع استفاده نموده و ورزشهای استقامتی را در کنار ورزش مورد علاقه خود فراموش ننمایید چرا که عامل پیشگیری بسیاری از بیماریهای قلبی عروقی ورزشهای استقامتی می باشند.

موفق باشید و سالم وتندرست و شاداب-آبان 1390--محسن داودی(کارشناس ارشد پزشکی ورزشی)

+ نوشته شده توسط محسن داودی در جمعه ۶ آبان۱۳۹۰ و ساعت 23:17 |

تمرین برای سلامت وآمادگی جسمانی:

شیوه زندگی بی تحرک وساکن در کنار عوامل خطرزای دیگر،احتمال بروز بیماریهای عروق کرونری قلب را افزایش می دهد.مطالعات اخیر نشان می دهند که عدم فعالیت بدنی همانند استعمال دخانیات،پرفشار خونی مزمن و افزایش کلسترول سرم خون از جمله عوامل خطرزا در بروز بیماریهای عروق کرونری قلب است.

درافرادی که سابقه فعالیت بدنی ندارند؛کمترین فعالیت بدنی بربهبود سلامت آنها اثر میگذارد و احتمال بروز خطر را کاهش می دهد.علی رغم اینکه اهداف ترویج سلامت و پیشگیری از بیماریها در سال 1990 بر افزایش فعایت بدنی همه افراد جامعه تاکید داشته است ،اما متاسفانه ما پیشرفت کمی در رسیدن به این اهداف داشته ایم.

فعالیت بدنی حاصل مصرف(هزینه)انرژی نسبت به کار عضلانی می باشد و تمرین عبارت است از دوره ای از فعالیت بدنی که در آن اهداف اختصاصی آمادگی عمومی مشخص وتعیین شده باشد.

فعایت بدنی منظم می تواند حداکثر اکسیژن مصرفی را افزایش و عوامل خطرزا را کاهش دهد.هرفرد بی تمرین(Untraining) می بایست قبل از شرکت در برنامه تمرینی،مورد معاینه وآزمایش قرار گرفته تا در صورت وجود مشکلات و بیماریهای داخلی با احتیاط و بنا بر دستور پزشک و زیر نظر مربی تحصیلکرده و آشنا به اصول و علوم ورزشی در تمرینهای ورزشی شرکت نماید.برنامه های تمرینی برای افرادی که سابقه بی تمرینی دارند باید با فعالیتهای کم شدت(مثل راه رفتن)شروع شود و تاوقتیکه فرد نتواند شش و نیم کیلومتر را به راحتی راه برود نباید به مرحله بالاتر پیشرفت کند.

ویژگیهای برنامه تمرینی مطلوب عبارتند از:شدت (60 تا 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) ؛تکرار(سه تا چهار جلسه در هفته) و مدت (زمان لازم برای مصرف 200 تا 300 کیلوکالری انرژی) و دامنه میزان فعالیت قلبی 60 تا 80 درصد ضربان بیشینه که قلب می توان تحمل داشته باشد.

در شرایط نا مناسب محیطی مثل:درجه حرارت بالا ،رطوبت و ارتفاع بالا ، میزان ضربان قلب  هدف (THR)به عنوان یک راهنما برای تنظیم شدت تمرین به کار می آید.

فراموش نکنید که تمرینهای با شدت پایین تا متوسط و زمان طولانی مدت که به عنوان تمرینهای استقامتی محسوب می شوند، نقش بسیار مهمی در متابولیسم چربی ها و سلامت قلبی عروقی افراد ایفا می کنند.

امیدوارم سلامت عمومی افراد به سمتی پیش برود که شاهد کاهش بیماریهای قلبی عروقی و متابولیکی در کل جامعه جهانی باشیم.

محسن داودی/کارشناس ارشد پزشکی ورزشی/اسفند 89

منبع:فیزیولوژی ورزشی اسکات کی.پاورز،ادوارد تی.هاولی.ترجمه دکتر حجت الله نیکبخت.

+ نوشته شده توسط محسن داودی در شنبه ۳۰ بهمن۱۳۸۹ و ساعت 21:48 |

 

 بطور کلی :هر ورزشکاری بر اساس نوع ورزشی که انجام میده یه سری تمرینهای مخصوص و مرتبط با اون ورزش را می بایست انجام بده/

اما یک اصل همیشگی در ورزش وجود داره که:برای ورزشکار شدن حرفه ای یک فرد می بایست ۳ فاکتور :

۱)ژنتیک:یعنی استعداد اون ورزش را داشته باشه

۲)تغذیه:به هر حال نقش بالایی در ورزشکار حرفه ای ایفا میکند.

۳)تمرین*

*تمرین:در واقع برای تمامی ورزشهای تیمی و رزمی داشتن یک آمادگی هوازی پایه مهم می باشد/

آمادگی هوازی پایه می بایست جهت شروع تمرینات یک ورزش ،به صورت تمرینهای عمومی مثل دویدن نرم وآهسته به مدت طولانی و یا در کنار اون شنای طولانی ومفرح کمک کننده می باشد/اصول آمادگی هوازی در ورزشهای با شدت کم ومدت طولانی به گونه ای است که در اینجا بدن می تواند اکسیژن موردنیاز خود را جهت شرکت در واکنشهای بیوشیمیایی سوخت وساز تامین نموده که در این حالت می گویند دستگاه هوازی وارد واکنش شده است یک نوع تمرین استقامتی می باشد؛اما در صورتیکه شدت ورزش به گونه ای باشد که اکسیژن مورد نیاز از طریق فرایندهای غیر هوازی تامین بشود در آن صورت مقداری اسیدلاکتیک در عضلات فرد تجمع یافته وباعث خستگی ورزشکار می شود(ورزشهای قدرتی و سرعتی)/

فوتبال ؛فوتسال،بسکتبال،والیبال؛وبسیاری از ورزشهایی که هر سه نوع دستگاه انرژی(فسفاژن-اسیدلاکتیک-هوازی) وارد واکنش می شوندو تمرینهای آنها می بایست شامل هر سه نوع دستگاه به صورت تدریجی ومستمر باشد.

با ورزش منظم واصل اضافه بار تدریجی می توان آستانه رسیدن به اسیدلاکتیک وتحمل بدن نسبت به تجمع آن را افزایش داد.متاسفانه بیشتر مربیان ورزشی در کشور ما به اصول پایه ای بدنسازی عمومی توجه ننموده ومستقیما فرد را وارد تمرینات اختصاصی آن ورزش می کنند.درهرحال نکات مهمی نیز مهم است که ورزشکار رعایت نموده تا بتواند دوران قهرمانی خود را طولانی ترنموده وموفق تر باشد که یکی از این موارد،جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشکار وخوب مهیا شدن شرایطی جهت افزایش دامنه حرکتی مفاصل ورزشکار در جهت آسیب به بافتهای نگهدارنده مفصل می باشد.

وقتی که در برنامه آماده سازی یک ورزشکار اصول ساختاری پایه یعنی همان تمرین هوازی مستمر اجرا شود فرد این آمادگی را به صورت تدریجی پیدا کرده که گام به مرحله تمرین های اختصاصی تر مثل کار با توپ(مثلا فوتسال)بگذارد.

به طور مثال یه سری تمرین های دایره ای هستند که با ایستگاههای مختلف و ورزشهای مختلف تعریف می شوند که این ایستگاهها بر اساس آمادگی فرد ،شدت و تعداد دفعات آنها تعیین می شود واین تمرینها روش مناسب ومفیدی جهت افزایش استقامت عضلانی می باشند.

علم تمرین یک مقوله بسیار علمی می باشد که دانستن کامل وعلمی اون کمک بسیار زیادی جهت آمادگی ورزشکار میکنه.

در هر حال یه خلاصه بود که خدمت دوستان علاقه مند نوشتم؛برای اطلاعات کاملتر حتما سر فرصت مطالب کاملی از آمادگی قلبی عروقی و به دنبال آن افزایش استقامت بدنی را می خوانیم///

دوست عزیز ورزشکارم:استقامت بدنی(دوباره به ایمایلتون سر بزنید )

با تشکر از دوستان گلم:محسن داودی/کارشناس ارشد پزشکی ورزشی

+ نوشته شده توسط محسن داودی در چهارشنبه ۱۷ شهریور۱۳۸۹ و ساعت 8:6 |