تمرینات طولانی هوازی وسوخت وساز مواد غذایی:

 هرنوع تمرینی که برای مدتی نسبتاً طولانی ادامه یابد،می توان جزءاین دسته به حساب آوردمنظورازمدت نسبتاًطولانی5دقیقه یابیشتراست.درچنین مواردی نیزموادغذایی اصلی شامل کربوهیدرات وچربی خواهدبودبااین حال درشروع تمریناتی چون یک یا دو ساعت دویدن،ماده غذایی اصلی راگلیکوژن تشکیل می دهد،درحالی که درپایان تمرین چربی نقش اساسی رابازی خواهدکرد،این دگرگونی درسوخت مورداستفاده به تدریج وبااتمام ذخایرگلیکوژنی بوقوع می پیوندد؛دراین تمرینات منبع اصلیATPتوسط مسیرهوازی تأمین می گردد.دستگاه های اسیدلاکتیک وفسفاژن نیزفقط درآغازتمرین قبل ازآن که مصرف اکسیژن به سطح ثابت جدیدی برسددراین انباشتگی سهیم خواهندبود؛دراین زمان است که یک کسراکسیژن حادث می شود.زمانی که مصرف اکسیژن به سطح ثابت جدید(درحدود3-2دقیقه)ارتقاء یافت،جهت تأمین انرژیATPموردنیازکافی خواهدبود.به همین دلیل انباشتگی اسیدلاکتیک خون به حدقابل توجهی بالانمی رود،بارسیدن مصرف اکسیژن به سطح ثابت عمل گلیکولیز بی هوازی خاتمه یافته وتنهامقدارناچیزی اسیدلاکتیک انباشته شده قبلی تاپایان تمرین تقریباًبدون تغییرباقی خواهدماند.مثال مناسب دراین موردهنگام دوی ماراتون است که قهرمانان این رشته مسافت2/42کیلومتررادرمدت تقریبی5/2ساعت پیموده لیکن درپایان مسابقه سطح اسیدلاکتیک خون آن هافقط درحدود2تا3برابرمقداری است که هنگام استراحت بدست می آید؛لذااطلاعات حاصل ازاین دوندگان مؤیدآن است که خستگی درپایان مسابقات رامی بایدمدیون عواملی غیرازسطح بیش ازحداسیدلاکتیک خون درنظرگرفت.

ازمهمترین عواملی که منتهی به این قبیل خستگی می گردد.عبارتنداز:

1)پایین بودن سطح گلوکزخون،به علت کاهش ذخایرگلیکوژنی کبد

2)خستگی موضعی عضلانی به علت کاهش ذخایرگلیکوژنی عضله

3)ازدست دادن آب(بی آبی)والکترولیت هاکه به بالارفتن حرارت بدن می انجامد

4)خستگی وفرسایشی که بطورکلی،بدن متحمل گردیده است.

درفعالیت های درازمدت وخیلی سبک،مثل راه رفتن،بازی گلف وکارهای مشخصی درمراکزصنعتی انباشتگی اسیدلاکتیک فراترازحدطبیعی حالت استراحت نخواهدبوددلیل این امرآن است دستگاه فسفاژن به تنهایی قادراست تاانرژی اضافی موردنیازراقبل ازرسیدن به سطح ثابت اکسیژن مصرفی فراهم نمایددرچنین مواردی خستگی ممکن است تا6ساعت یابیشتربه تأخیرافتد.توان هوازی بیشینه(حداکثراکسیژن مصرفی)رامی توان به عنوان حداکثردرجه ای که اکسیژن می تواند به مصرف برسدتعریف کرد.

هراندازه توان هوازی بیشینه ورزشکاربالاترباشد،موفقیت وی درانجام رشته های استقامت بیشتربوده،مشروط بر آن که به سایرعواملی که درانجام مسابقات قهرمانی مؤثراست توجه شده باشد.اکسیژن ذخیره شده درعضلات اصولاًبه شکل ترکیب بامیوگلوبین،یعنی یک پروتئینی پیچیده شبیه هموگلوبین موجوددرخون می باشد.اگرچه میوگلوبین به عنوان انباراکسیژن عمل می کند،لیکن عقیده برآن است که این ماده عملاًدرانتقال واقعی اکسیژن ازخون(مویرگها)به میتوکندری های درون یاخته عضلانی،محلی که درآنجابه مصرف می رسد،شرکت دارد.لذا میوگلوبین نقش دوگانه ای رابرعهده دارد:1)ذخیره اکسیژن 2)تسهیل انتشاراکسیژن ازخون به میتوکندری.البته اکسیژن میوگلوبین ذخیره شده درهنگام ورزش های تناوبی اهمیت بیشتری دارد.

منبع:فیزیولوژی انرژی وتغذیه دکتر خالدان ،تغذیه ومتابولیسم کچ،فرانک ای

 پایان نامه کارشناسی ارشد:محسن داودی

+ نوشته شده توسط محسن داودی در یکشنبه ۲۸ شهریور۱۳۸۹ و ساعت 18:42 |